Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:11

utskottsdokument 2018/19:11

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:11

DATUM

2018-12-18

TID

12.25–12.43

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:10

§ 2

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet behandlade förslag till granskningsbetänkande.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU10.

§ 3

Utrikesdepartementets hantering av utvärderingen av säkerhetsrådskampanjen - G4

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kultur- och demokratiministerns uttalanden med anledning av en nedlagd polisutredning - G5

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-01-15

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till särskilt protokoll

2018/19:11

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

X

X

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

O

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

O

X

Erik Ottoson (M)

X

O

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

X

John Widegren (M)

O

X

O

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande