Återupptagande av persontrafiken på Lommabanan

Motion 2010/11:T417 av Boriana Åberg m.fl. (M)

av Boriana Åberg m.fl. (M)
m1693

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna till ett återupptagande av persontrafiken på Lommabanan.

Motivering

Järnvägssträckan mellan Kävlinge och Arlöv, även kallad Lommabanan, färdigställdes 1886 och trafikerades av både gods- och persontrafik. Tyvärr lades persontrafiken ner på 1980-talet och därefter har banan enbart använts för godstrafik. Samtidigt måste det sägas att periodvis, bl.a. i samband med ombyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan, har även persontåg trafikerat Lommabanan. Detta visar att det inte föreligger några fysiska eller liknande hinder för att återuppta persontrafiken på Lommabanan på mer permanent basis.

Planer på att återuppta persontrafiken på Lommabanan har funnits länge. Redan i Malmöhusöverenskommelsen från 1992 fanns projektet med. Liknande tankar fanns även med i Banverkets Framtidsplan för järnvägen 2004–2015 men av olika skäl har genomförandet försenats. En av anledningarna till förseningen var att bygget av Citytunneln skulle innebära kraftiga störningar av tågtrafiken vid Malmö central. Därför ansågs det olämpligt att tillföra ny tågtrafik innan Citytunneln togs i drift.

Nu när Citytunneln snart är färdigbyggd är det återigen angeläget att diskutera en satsning på utbyggnad av Lommabanan så att persontrafiken kan förverkligas innan år 2022. Samtidigt kommer nya pågatågsstationer i Furulund (Kävlinge kommun), Flädie, Lomma, Alnarp (Lomma kommun) och Rinnebäck (Burlövs kommun) att uppmuntra människor att välja tåget framför bilen. Med en Citytunnel kan pågatågstrafiken konkurrera med dagens busstrafik genom möjligheten att nå Malmös centrala delar. De stora miljö- och tidsvinsterna är uppenbara.

Stockholm den 27 oktober 2010

Boriana Åberg (M)

Anders Hansson (M)

Gunilla Nordgren (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)