Åtgärder mot översvämningar i Emån

Motion 2001/02:MJ321 av Agne Hansson (c) och Chatrine Pålsson (kd)

av Agne Hansson (c) och Chatrine Pålsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt kreditgarantigivning och statsbidragsgivning till åtgärder mot översvämningar i Emån.

Motivering

I budgetpropositionen på utgiftsområde 23 föreslås att kreditgarantigivningen till åtgärder mot översvämningar i Emån ska upphöra den 1 januari 2002. Inga ytterligare statsbidrag skall heller ej längre lämnas till ovannämnda åtgärder. Detta är mycket olyckligt. Riksdagen bör avvisa förslaget. Kreditgarantigivningen bör ligga fast även för avsett budgetår.

1979 beslutade riksdagen att det skulle vidtas åtgärder för att motverka problemen med översvämningarna vid Emån. Riksdagens beslut var motiverat av att mycket stora arealer, ca 3200 ha, odlingsmark ofta påverkades av översvämningar vid vårflöden i Emån. Översvämningskatastrofernas omfattning kunde inräknas ungefär vart tredje år innan åtgärdsarbetet startade.

Översvämningarna medför stora kostnader i berörda kommuner. I första hand drabbar det jordbrukarna hårt. Men det får också mer vidsträckta konsekvenser: minskade skatteintäkter p g a minskade inkomster i berörda lantbruksföretag och kostnader för att återställa förstörda vägar, broar, byggnader m.m. Kommunala VA-anläggningar får ökade kostnader. Reningsverk slås ut.

Det får också konsekvenser för sysselsättningen. I berörda kommuner behövs all sysselsättning, också den inom lantbruket. Det öppna landskapet behöver värnas, det öppna landskap som lantbruket skapar. Vid besvärliga översvämningar minskar möjligheten att behålla en levande landsbygd, dess sysselsättning och det öppna landskapet.

Översvämningar på åkermark leder till ett kraftigt ökat läckage av kväve och fosfor ut i Emån och till slut i Kalmarsund och Östersjön. Studier av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet visar att vid översvämningar ökar totala fosforläckaget med ca 900 procent och totalkväveläkaget med 35 procent jämfört med om det inte sker översvämning. Översvämningar motverkar alltså möjligheten att uppnå de miljömål som riksdagen tidigare har uttalat.

Åtgärdsarbetet mot översvämningarna i Emån pågår för fullt. Den första etappen har genomförts med mycket gott resultat. Miljökonsekvensbeskrivningar inför etapp två pågår. Det beräknas vara avslutat under 2002. Att i nuvarande läge avbryta kreditgarantigivningen som kan orsaka att åtgärderna inte kan fullföljas är av ovan beskrivna skäl mycket olyckligt och omotiverat. I varje fall bör miljökonsekvensbeskrivningsarbetet fullföljas innan medelsindragning sker. Kreditgarantigivningen och statsbidraget bör därför vara kvar till dess att översvämningsåtgärderna som nu pågår fullföljts. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2001

Agne Hansson (c)

Chatrine Pålsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)