Barentssamarbetet

Motion 1999/2000:U704 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Mikrostöd i Barentssamarbetet
En verklig demokrati och en uthållig utveckling når man inte utan ett
starkt civilt samhälle. Det är en sanning som är lika giltig i norr som i
söder och att stärka det civila samhället är en viktig del i det
gränsregionala samarbetet i Norden, i Barentssamarbetet och i den
nordliga dimensionen inom EU. Den största utmaningen är troligen att
stärka uppbyggnaden av det civila samhället i nordvästra Ryssland med
sina stora avstånd, miljöproblem och fattigdom. Föreningslivet och olika
frivilliggrupper har här en stor uppgift att fylla. Det finns också en
betydande vilja till utbyte och samarbete, särskilt i de län som ingår i
Barentssamarbetet. Mycket samarbete sker också, stora insatser görs t ex
för barn och kvinnor.  Problemet  är de stora avstånden som medför
kostnader för att mötas både från svensk och rysk sida. Små
organisationer kan göra en stor insats men har oftast inte resurser att söka
större projektbidrag. Därför skulle det vara bra om ett system för
mikrostöd kunde införas där mindre organisationer på ett obyråkratiskt
sätt kunde få ett bidrag t ex upp till 25 000 kr. Det kunde ske inom ramen
för befintligt Barentssamarbete. Administrationen kan lösas på olika sätt,
t ex genom Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Det viktiga är att
det är enkelt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om mikrostöd i Barentssamarbetet.

Stockholm den 5 oktober 1999
Marianne Andersson (c)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)