Bättre kontroll av slakterier

Motion 2017/18:2758 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad kontroll vid slakt, bättre rättssäkerhet i tillsyn och tillämpning samt höjda bötesstraff för misskötsel av djur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid slakt ska djurens hälsa kontrolleras. Officiella veterinärer från Livsmedelsverket står för kontrollerna i samband med slakt. Det försäkrar att djuren är friska, vilket förhindrar att smittor sprider sig vidare till människor. Djurägaren intygar via en djurägarförsäkran att djuret är friskt och det slutgiltiga ansvaret ligger hos slakteriet.

Kontrollerna är även till för djurens hälsa. För att djuren ska kunna slaktas måste de bedövas innan. De ska bedövas på rätt sätt och hanteras väl också vid slakt. Djurskyddet innebär att Livsmedelsverket kontrollerar djurens hälsotillstånd innan och även kontrollerar hur slakten har utförts efter.

Kontrollerna har resulterat i att flera fall har upptäckts och polisanmälts, exempelvis när kor kommer till slakteriet högdräktiga med kalvar, djur täckta av gödsel som fräter på huden och djur med inåtväxande horn. Det är bra att Livsmedelsverket skärper sina kontroller av slakterier. Fallen med de misskötta djuren visar att vissa djurägare inte ser de nuvarande bötesstraffen och kontrollerna som tillräckligt avskräckande. Miljö- och jordbruksutskottet skriver i betänkande 2015/16:MJU16 Djurskydd att [r]egeringen har bedömt att djurskyddskontrollens kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet kontinuerligt förbättras men att det fortfarande utförs för få kontroller, och det är en bedömning som utskottet delar.

Medierna har också uppmärksammat olikheter i tillsyn och tillämpning av djurskyddslagstiftningen över landet. Det är rättsosäkert och urholkar tillämpningen av djurskyddslagen.

Därför behöver regeringen se till att kontrollerna utökas, rättssäkerheten blir bättre och bötesstraffen höjs för misskötsel av djur.

Nuvarande regering har ännu ett år misslyckats med att lägga fram en proposition om ny djurskyddslag. De motioner om förbättrat djurskydd som lämnades in under förra riksmötet är behandlade av utskott och kammaren och de flesta har avslagits med anledning av att en ny djurskyddslag väntades.

Utredaren Eva Eriksson lämnade ett förslag till ny djurskyddslag redan 2011. Förslaget bereddes i Regeringskansliet. Redan förra regeringen kritiserades av oppositionen för att inte ha lagt fram förslaget till riksdagen. Nuvarande regering har dock inte lagt fram någon ny djurskyddslag utan enbart aviserat propositionen för att sedan senarelägga den igen och igen. Det förtjänar den skarp kritik för. Det är oklart om propositionen kommer innan valet. 

Motionen ovan är till viss del behandlad innan den nya djurskyddslagen finns på plats, men frågan kommer möjligen att beröras av den nya lagstiftningen, så med anledning av detta lägger jag denna motion igen.

Sofia Arkelsten (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)