Begreppet särskola

Motion 2012/13:Ub400 av Christer Akej (M)

av Christer Akej (M)
M1508

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begreppet särskola.

Motivering

Särskolan har funnits i Sverige i en eller annan form sedan 1874 och är en skolform vars syfte är att ge elever med någon typ av utvecklingsstörning en särskilt anpassad utbildning efter individens behov. I dagens samhälle har emellertid begreppet särskola ofta fått en negativ klang. Beskrivningen av särskolan och dess elever överensstämmer inte alltid med verkligheten och Sverige år 2012.

År 1991 utredde en särskilt tillsatt särskolekommitté möjligheten att avskaffa särskolan, både med tanke på namnets negativa associationer men också utifrån tanken att alla elever ska behandlas lika och ha rätt till samma utbildning. Skolverket konstaterade också 2009 i sin broschyr Särskolan – en skola för mitt barn? att särskolan kan innebära begränsningar för elevers möjligheter till vidare utbildning, och i ett längre perspektiv, karriär på arbetsmarknaden.

Regeringen bör utifrån detta därför överväga möjligheten att se över begreppet särskola.

Stockholm den 27 september 2012

Christer Akej (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)