Bibehållen och förbättrad gränskontroll vid Öresund

Motion 2016/17:2484

av Tobias Billström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bibehålla och utveckla gränskontrollerna vid Öresundsbron och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör inleda samtal med den danska regeringen om att förbättra och utveckla genomförandet av gräns- och id-kontroller och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslag till operativa åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2015 passerade Skånes befolkning 1,3 miljoner invånare, medan Östdanmarks befolkning har passerat 2,6 miljoner. Därmed har Greater Copenhagen-regionen totalt 3,9 miljoner invånare, och kommer, givet att trenden håller i sig, att passera 4,0 miljoner invånare innan 2017 års slut. Tidigare befolkningsprognoser från Region Skåne och Danmarks statistik har pekat på att befolkningen skulle passera fyra miljoner först år 2019.

Den främsta orsaken till den växande befolkningen är invandringen ifrån andra länder. Såväl Skåne som Sverige har nyligen skrivit upp befolkningsprognosen på grund av det stora antalet flyktingar som kommit till landet. Befolkningstillväxten är givet dessa omständigheter snabb, och ger regionen en relativt ung befolkning. Snabbast tillväxt har Furesø, Köpenhamn och Helsingborg.

15100 personer pendlar dagligen över Öresund (genomsnitt, helåret 2015) varav mellan 8000 och 9 000 resenärer färdas med tåg. Antalet personer som färdas över Öresund totalt en genomsnittlig dag är 95900 (enkel resa, helåret 2015), varav ca 75000 över Öresundsbron och 20900 med färja Helsingborg–Helsingör. Regionen har god potential för större pendling.

Den 12 november 2015 infördes gränskontroller vid passage över Öresundsbron. Från och med den 4 januari 2016 har den svenska regeringen infört id-kontroll innan inresa till Sverige, för att få bättre kontroll över flyktingsituationen.

Vid passage över Öresundsbron sker id-kontrollen idag vid betalstationen på Lernacken i Sverige. Alla som reser med Öresundståg, färja mellan Helsingör och Helsingborg, Gråhundbuss, Netbus eller busslinje 999 över Öresundsbron måste idag kunna visa upp ett giltigt pass eller annan id-handling för att släppas ombord.

Gränskontrollerna infördes för att begränsa antalet människor som sökte asyl i Sverige och var en åtgärd som var korrekt i sak. Däremot kan och bör tillvägagångssättet och den efterföljande logistiska situation som uppstått i Öresundsregionen diskuteras.

Under juli månad 2015 släppte Öresundsinstitutet en rapport över konsekvenserna av införandet av id- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. I rapporten konstaterades att tågresenärerna över Öresund använder 6600 fler timmar per dygn på transporten över sundet, jämfört med innan kontrollerna. 322000 färre danska jobb går att nå inom en timme med tåg från Malmö, och de samhällsekonomiska kostnaderna för den ökade restiden motsvarar 296 miljoner kronor per år.[1]

I ljuset av denna situation bör därför regeringen ta initiativ för att med bibehållen gränskontroll förändra och förbättra genomförandet av de operativa kontrollerna. Detta fordrar ett utökat samarbete med danska myndigheter. Flera förslag borde dessutom kunna genomföras samfällt i nära samverkan mellan berörda myndigheter.

Den testverksamhet som danska och svenska polismyndigheter nu inlett vad gäller att samordna kontrollerna så att både id- och gränskontrollen genomförs på Kastrups flygplats bör givetvis välkomnas. På så vid onödiggörs den dubbla kontrollen på Hyllie station vilket kommer att bli tidsbesparande.

Ytterligare en åtgärd vore om de svenska och danska myndigheterna samfällt gavs direktiv om att flytta id-kontrollen till den konstgjorda ön Pepparholmen. Denna är placerad i Öresund innan Kastrups flygplats. Kontrollerna skulle i så fall kunna genomföras på tåget på väg mot Sverige, vilket med största sannolikhet skulle minska tidsutdräkten för dem.

Det vore också möjligt att genomföra kontroller på huvudbangården i Köpenhamn och ha tåg som kör direkt mot Sverige, utan andra stopp i Danmark för att effektivisera för de som reser längre än Kastrups flygplats. Även i detta fall krävs samverkan mellan danska och svenska myndigheter.

I samtliga de ovan beskrivna metoderna ligger möjligheten att på nytt minska tidsåtgången för resenärer i Öresundstrafiken och återgå till förhållanden där det blir möjligt att lita på att trafiken avgår och ankommer enligt tidtabell och att resenärerna inte hindras i onödan. Förutsättningen är emellertid att politiska initiativ tas snarast och att dessa i förlängningen kanaliseras till de myndigheter på bägge sidor av Öresund som berörs.

Det är idag orimligt att tänka sig en återgång till exakt de förhållanden som rådde innan gräns- och id-kontrollerna beslutades. Lika orimligt är emellertid att tänka sig en fortsättning på den rådande situationen som åsamkar den regionala och i förlängningen nationella ekonomin betydande negativa effekter. Det behövs en politisk strategi för att lösa de frågor som uppstått och detta är ytterst en fråga om regeringens ansvar.

Tobias Billström (M)


[1] Öresundsinstitutet, http://www.oresundsinstituttet.org%2Ffakta-id-kontrollerna-over-oresund-forlanger-restiden-med-tag-till-sverige-med-mellan-10-och-50-minuter%2F&usg=AFQjCNEkxhmBcCHPealskejIxBsOxLQAAg.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (3)