Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för bättre förutsättningar för miljövänliga företag att hjälpa kommuner, regioner och landsting med att lösa frågan om rent dricksvatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ännu en torr svensk sommar har passerat. Frågan om vatten har gått från att vara en utrikesangelägenhet till en inrikesangelägenhet på bara ett fåtal år. Brist på rent vatten i våra drickskranar och minskade nederbördsmängder ställer inte bara till det för människor utan även för djur och växtlighet. Orsaken till att frågan nu blivit aktuell beror troligtvis på att torka och vattenbrist, som tidigare främst drabbat andra länder och kontinenter, nu även drabbat vårt land. Trots detta har kommuner flera år i rad överraskats av de låga grundvattennivåerna och därmed inte kunnat ha den beredskap som i mångt och mycket hade behövts. Detta trots att prognoserna har gått att förutse och att många av lösningarna på problemen funnits tillgängliga.

Det finns förmodligen många anledningar till detta. En gissning är frågans komplexitet och många aspekter, vilket även lett till att frågans ansvar lyder under ett flertal olika myndigheter och departement, exempelvis Livsmedelsverket (Näringsdepartementet) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (Inrikesdepartementet). Systemet är därmed inte helt transparent och lättöverskådligt för utomstående, vare sig för politiker på det lokala planet och riksplanet eller för medborgarna. Att ansvarsfördelningen när det gäller vattenfrågan är luddig är inte minst uppenbart i kontakt med landets kommunpolitiker som alla hänvisar frågan till olika aktörer. Detta slås även fast i den statliga utredningen om det rena dricksvattnet som presenterades förra året (SOU 2016:32) och visade att lokala aktörer saknar tid, resurser och kompetens på vattenområdet. Förutom att bringa ordning i den offentliga byråkratin är lösningarna på kommunernas problem i allra högsta grad något som näringslivet idag skulle kunna bistå med.

Sverige ligger i framkant idag i forskning och innovation på vattenområdet, och omvärlden ropar inte sällan efter hjälp på problem. Sveriges företag inom vattenområdet skulle kunna vara en del av lösningen.

Sveriges möjligheter att vara ledande i frågan är goda. Vi har idag ett stort engagemang, innovationskraft och resurser som vi kan samordna om viljan finns. Ett av företagen jag träffat, Clean Water Tech, har visat på att det idag finns lösningar för att återanvända vatten och att rena avloppsvatten från bland annat läkemedelsrester och tungmetall, på helt miljövänliga sätt. I många kommuner har man gjort dyra investeringar och ägnat sig åt metoder där det finns både bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. Genom att satsa på vattenfrågan finns även goda möjligheter att kunna skapa nya jobb både i Sverige och utomlands. Det ger också Sverige en möjlighet att exportera lösningar till andra länder och att ytterligare profilera sig som ett fäste för innovation, forskning samt miljö och klimat.

Liberalerna vill verka för att bli Sveriges mest företagsvänliga och sysselsättningsskapande parti. Vi tror på att vi kan lösa många gemensamma problem – såsom vår tillgång till det rena dricksvattnet – tillsammans med våra innovativa och engagerade företagare och uppfinnare. Låt oss ge dem en chans att göra Sverige bättre och mer hållbart, nu och för framtida generationer!

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare