Dansbandsmomsen

Motion 2016/17:2597

av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur- och besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dansbandsmomsen ska sänkas från 25 procent till 6 procent och bli likvärdig med övriga dans-, idrotts- och kulturupplevelser och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa danstillståndet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den så kallade dansbandsmomsen innebär att ett uppträdande av ett så kallat dansband beskattas hårdare än ett uppträdande av annan artist, helt beroende på om det finns uppsåt till dans eller inte. Förekommer dans är momsen 25 procent medan ett artistuppträdande utan dans åläggs en moms 6 procent. Detta innebär att en person som uppskattar dansbandsmusiken och ändå inte har den minsta avsikt att dansa måste betala mer än om denne person uppskattat annan typ av musik.

Det finns klara fördelar med enhetlig moms och därför bör mervärdesskattesatserna ses över. Utgångspunkten bör vara en rättvis enhetlighet mellan olika musikformer och aktiviteter samt att likartade företeelser inom besöksnäring också likställs.

Sverigedemokraterna anser att det är hög tid att göra en översyn av mervärdesskatterna inom kultur- och besöksnäringen. För närvarande pågår en översyn av momsskattesatserna i EU:s regi, men eftersom detta riskerar att ta lång tid är det motiverat att utföra en nationell översyn.

Enligt ordningslagen krävs idag ett särskilt tillstånd för att arrangera en offentlig danstillställning. Enligt lag måste då restaurang- eller pubägaren ingripa om gästerna börjar dansa. Om dansen får fortsätta riskerar ägaren böter eller till och med fängelse.

När man tidigare sett över huruvida danstillståndet ska finnas kvar, har man försvarat den nuvarande ordningen med olika skäl som att ett avskaffande skulle försvåra polisens informationsinhämtning eller att det vid danstillställningar skulle kunna uppkomma bråk och andra situationer som kräver polisingripande. Ett sådant resonemang faller på sin egen orimlighet då en dansföreställning knappast varken ökar eller minskar risken för att bråk skulle uppstå och det påverkar heller knappast polisens möjlighet att inhämta information.

Vi anser därför att kravet på danstillstånd bör avskaffas.

Anders Forsberg (SD)

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (3)