Distansundervisning på minoritetsspråk

Motion 2012/13:Ub252 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

av Helene Petersson i Stockaryd (S)
S3115

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utbyggt system för distansundervisning i modersmål och i tvåspråkig undervisning på samtliga nationella minoritetsspråk.

Motivering

Enligt skollagen har alla barn oavsett var de bor i Sverige rätt till modersmålsundervisning på sitt minoritetsspråk. Denna rätt är ofta svår att tillgodose eftersom tillgången på lärare i minoritetsspråken är begränsad. Det är viktigt att arbeta med att få ungdomar med kunskaper i minoritetsspråken att söka lärarutbildningen, men att få en heltäckande lärarkår i alla minoritetsspråk i hela landet kan närmast ses som en utopi.

Därför bör möjligheten till metoder för distansundervisning utvecklas. Möjligheten att bedriva distansundervisning bl.a. för modersmålsundervisning inom sameskolan har varit föremål för utredningar och uppdrag till Skolverket. Skolverket lämnade en rapport till regeringen i september 2009 där man föreslår att distansundervisning bör erbjudas som en alternativ undervisningsmetod i sameskolan för att skapa likvärdiga villkor med grundskolan. Skolverket ansåg därför att distansundervisning skulle erbjudas inom sameskolan på samma villkor som tidigare föreslagits för grundskolan.

Distansundervisning bör därför inom sameskolan erbjudas i undervisning i modersmål, nationellt minoritetsspråk, svenskt teckenspråk och teckenspråk för hörande.

Även om Skolverket lämnade sin rapport och sina förslag 2009 är det tveksamt om förslagen fått några effekter. Fortfarande är det många elever runt om i landet som inte har tillgång till undervisning på samiska.

Distansundervisning i de andra minoritetsspråken har, vad som är känt, inte varit föremål för utredning, men det är viktigt att även dessa språk får det stöd som behövs för att hållas levande. Fler barn måste ges möjlighet till undervisning på sitt nationella minoritetsspråk.

En möjlighet att utveckla distansundervisning är i form av en nätskola som överskrider förvaltningsgränserna. Denna metod lämpar sig också för tvåspråkig undervisning. Det finns redan långt utvecklade planer inom det finska språket i samverkan med en finsk skola. Modellen kan även användas av de andra minoritetsspråken.

Genom distansundervisning ökar skolhuvudmännens möjligheter att uppfylla sina förstärkta skyldigheter väsentligt när det gäller att erbjuda eleverna undervisning i modersmål i ett nationellt minoritetsspråk och ger ett större utrymme för tvåspråkig undervisning.

Därför är det av stor vikt att det händer något för att utveckla möjligheterna till distansundervisning i alla de fem nationella minoritetsspråken och därmed ge alla barn med ett nationellt minoritetsspråk den rätt de har att använda och lära sig sitt modersmål.

Stockholm den 1 oktober 2012

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)