Elevhälsogaranti

Motion 2012/13:Ub263 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD)

av Roland Utbult och Anders Andersson (KD)
KD714

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en elevhälsogaranti som garanterar att varje elev ska kunna få kontakt med elevhälsan under skoldagen.

Motivering

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren. Den tydligaste försämringen ses bland ungdomar mellan 16 och 24 år. Unga kvinnor upplever oftare än unga män att de lider av psykisk ohälsa.

Skolan är ungdomarnas arbetsplats. Därför är det viktigt att de allra bästa förutsättningarna ges för att de i trygghet ska kunna utvecklas till starka personer. Många elever uppger dock att de har symptom som huvudvärk och sömnbesvär. När de själva svarar på frågan vad som orsakar detta är skolan det mest dominerande svaret. Det handlar om prestationskrav, otydligt ställda krav från skolans sida, läxor, prov med mera. Detta tillsammans med en fritid som oftast har för få timmar för att man ska få tid med allt man vill, gör att många ungdomar inte får ihop sina liv. Det finns naturligtvis många unga som mår dåligt av andra skäl, exempelvis att de kämpar med sin självbild, kamrattryck eller att de har en jobbig situation i hemmet.

För att kunna hjälpa barn och ungdomar måste vi vuxna finnas där de finns. Elevhälsan spelar här en viktig roll. Elevhälsan ska fungera som de ungas första linjens hälsovård. Vi kristdemokrater välkomnar därför regeringens satsning på elevhälsan i form av 650 miljoner under perioden 2012-2015. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Tyvärr har flera kommuner tackat nej till denna förstärkning.

Hur elevhälsan ser ut och vilka resurser som finns skiljer sig mycket från kommun till kommun. I Sverige är kommunerna huvudman för elevhälsan och den regleras i skollagen. I den nya skollagen finns bestämmelser om en samlad elevhälsa inom bland annat förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Förutom skolläkare och skolsköterska ska det därför finnas tillgång till adekvat utbildad personal i form av psykolog, kurator samt personal som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser.

Vi välkomnar denna skärpning men vi anser att även logopeder ska finnas med i elevhälsan. Logopederna har nämligen en oerhört viktig roll när det gäller att hantera elever som har problem med sin röst och att använda talet på ett tydligt sätt.

Ett stort problem är att det i alltför många skolor endast erbjuds ett minimum av elevvårdande insatser – det kan till exempel vara så att skolsköterskan endast finns på plats några få timmar per vecka. Det finns en stor brist på tillgång till kuratorer och psykologer i många kommuner. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är denna utveckling inte acceptabel.

Vi kristdemokrater vill därför införa en elevhälsogaranti. Denna garanti ska ge en elev rätt att under dag ett få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet. På så sätt skulle ungdomars psykiska ohälsa tas på allvar och samhället skulle göra en viktig insats för att möta ungdomar på deras villkor. En fungerande elevhälsa är viktig för att förbättra ungdomars hälsa och välbefinnande.

Stockholm den 3 oktober 2012

Roland Utbult (KD)

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)