En samlad plan för att minska förekomsten av allergier och astma

Motion 2012/13:So397 av Anders Andersson (KD)

av Anders Andersson (KD)
KD527

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad plan för att minska förekomsten av allergier och astma.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ansvaret för en god arbetsmiljö i förskolor och skolor.1

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Motivering

Astma och allergi är ett folkhälsoproblem. I vårt land lider tre miljoner människor av astma eller allergi. Den drabbades liv inskränks i olika omfattning beroende på graden och typen av astma eller vilken/vilka allergier det rör sig om. Även om det finns mediciner och goda resultat av ett liv i rörelse är det viktigt att finna åtgärder för att minska förekomsten av det som utlöser astma och allergi. Exponering för tobaksrök tidigt i livet ökar risken att utveckla allergi och astma. Därför välkomnar jag regeringens arbete med att utvidga rökförbudet. Det är mycket vanligt att godis och livsmedel har en felaktig innehållsförteckning, vilket kan utlösa allergiska reaktioner.

I slutet av september kommer samtliga landets landsting att vara anslutna till nationell patientöversikt, NPÖ. För patienter med allergi och överkänslighet innebär det att vårdpersonal snabbt kan se vilka allergier en person har, vilket är särskilt viktigt vid akuta sjukdomsfall. Men det gäller att vidta förebyggande åtgärder så att nya fall av allergi och astma minskar. Allergiframkallande substanser i vår omgivning och i vår föda måste ges tydligare fokus i forskning och utveckling. Jag anser att det behövs ett samlat grepp och en plan för att minska astma och allergi.

Astma är en vanlig sjukdom. En stark ökning har skett framförallt det senaste halvseklet. Idag har cirka 8 procent av Sveriges befolkning astma. Siffran gäller för både barn och vuxna. Cirka 30 procent av alla skolbarn har en pågående allergisjukdom; astma och allergi utgör de vanligaste kroniska sjukdomarna och andelen vuxna som lider av dessa besvär ökar. Astma kan vara allergisk eller icke-allergisk. Allergisk orsak till astma är helt dominerande hos barn och ungdomar.

I förskolor och skolor, där samhället ansvarar för miljön, är det synnerligen angeläget att finna och åtgärda det som utlöser allergiska reaktioner. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att senast den 1 april 2013 beskriva problembilden kring barns och ungas hälsa kopplad till förekomsten av astma och allergi och med särskild betoning på arbetsmiljön i skolan. Det är ett bra första steg. Under tiden bör kommuner och verksamhetsutövare arbeta aktivt för att förbättra luftkvalitet och kostinnehåll, faktorer som är väl kända påverkansfaktorer. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2012

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (2)