En satsning på ökat företagande

Motion 2012/13:N234 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)
FP803

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enmans- och fåmansföretagens betydelse.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ökat entreprenörskap i skolan.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samverkan mellan skolan och näringslivet.1

1 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till UbU.

Motivering

Trots att Sverige lyckats föra en klok ekonomisk politik igenom en djup internationell budgetkris har vårt land ändå påverkats på grund av vårt lands stora exportmarknad. Detta har inneburit en relativt hög arbetslöshet, där inte minst många ungdomar drabbats.

Tack vare en mycket stor satsning på en rad utbildningssatsningar, inte minst inom yrkesutbildning, lärlingsutbildning, folkbildning och stöd till företagare har nya möjligheter tillskapats som kan göra många ungdomar bättre rustade inför framtiden.

För att ytterligare kunna genomföra ett antal välfärdssatsningar krävs det dock att många arbetsgivare kan återanställa och inte minst att fler av landets 430 000 enmansföretag skall ta steget att anställa sin första medarbetare.

Tack vare alliansregeringen har viktiga steg tagits för att underlätta företagande, men det finns fortfarande hinder som borde kunna lösas upp för att möjliggöra växande företag och en mängd nya arbetstillfällen.

Det första stora steget, att våga anställa sin första medarbetare, behöver underlättas. Arbetsgivaren skall inte behöva hindras av en osäkerhet inför det ansvar, de regler samt också den ekonomiska belastning som detta skulle föra med sig. Det är ett stort steg för en företagare att anställa sin första medarbetare och det skulle krävas ytterligare insatser från samhällets sida för att förenkla för företagaren att våga ta detta, för samhället så viktiga, steg.

Det är också viktigt att dagens ungdomar får chansen under sin skoltid att få utbildning i entreprenörskap för att våga ta steget att bli egna företagare. Det är företagarna som skapar de nya jobben. I utbildningen är därför entreprenörskap mycket viktig och bör finnas med redan från lägre årskurser. Att redan i skolan få kunskap och färdighet om företagande kan underlätta för många att våga satsa på att bli egen företagare. Ung Företagsamhet och Snilleblixtarna har hjälpt många att just våga ta det steget, liksom kurser i entreprenadskap för ungdomar.

Några av de orsaker till lågt företagande som brukar anges är bristande självförtroende och för lite kunskap och praktisk erfarenhet om hur man startar och driver eget företag. Detta är något att ta på stort allvar.

Det behövs förutom entreprenörskap i skolan också ökad samverkan mellan skola och företag.

Stockholm den 3 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (3)