En skola med hög kvalitet

Motion 2012/13:Ub373 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
S3177

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av utbildningspolitiken.

Motivering

Den svenska skolan ska vara tillgängligt för alla och ge samma höga kvalitet var man än bor. Från förskola och framåt ska skolan stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära. Alla elever oavsett ålder och skolform ska känna sig trygga i att utbildningen genomförs på ett så bra sätt som möjligt. Utbildning i sig är vinsten – det är kunskapen som skapar värde och kraft i samhället. Vinster ska inte kunna tas ut genom att det ges avkall på kvaliteten i skolan, eller genom att välja bort elever med särskilda behov. Vi vill ha ett skolväsen där elever och föräldrar kan göra fria val – men där utbildningens kvalitet är viktigare än vinstintressen.

Vi vill att alla skolor oavsett huvudmannaskap ska delta i såväl nationella som lokala utvärderingar – kvaliteten och elevernas utveckling ska alltid komma först. Alla skolor måste omfattas av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten och ha samma ansvar för och skyldigheter mot elever som de kommunala skolorna.

Den svenska skolan behöver lyftas kunskapsmässigt. Det är fullständigt oacceptabelt att nära 13 000 ungdomar i årskurs 9 lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och utan de intellektuella verktyg som är helt nödvändiga i ett modernt samhälle. Vi gemensamt måste ta ansvar för och hitta rätt verktyg för att ge varje elev det stöd den behöver för sitt lärande. Alla barn ska bli sedda och få vistas i en skolmiljö som är anpassad för verksamhetens syfte och storlek. Vi kan inte bortse ifrån att pojkar från arbetarklass klarar sig sämre i vårt skolsystem eller att alltför många flickor känner en för hård stress och press i skolan.

Både flickors och pojkars intresse för tekniska och naturvetenskapliga studier på alla nivåer måste öka. Därför behöver utbildningen inom naturvetenskap, matematik och teknik utvecklas. Vi vill också att kreativa lärprocesser kommer in mer naturligt i skolgången och att entreprenörskap lyfts fram mer i skolan. I alla utbildningsformer är lärarna helt centrala – deras kompetens avgör om skolsystemet blir framgångsrikt.

Stockholm den 4 oktober 2012

Matilda Ernkrans (S)

Lennart Axelsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)