Erbjud mer skolgång för socialt utsatta barn

Motion 2012/13:Ub419 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)
M1774

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om socialt utsatta barns skolgång.

Motivering

För att få jobb är utbildning A och O. De flesta arbetsgivare idag kräver minst avgångsbetyg från gymnasieskolan. Fullgjord utbildning är dessutom den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i livet som vuxen. Därför är utbildningsväsendets roll för framtida arbetsmarknad grundläggande. Arbetslinjen står och faller med skolan. Det är därför viktigt att vi i Sverige har en skola av högsta kvalitet och att den kommer alla elever till del.

Socialt usatta barn löper större risk för att misslyckas i skolan och få sämre betyg än barn med samma begåvning. Med socialt utsatta barn menas barn i socialbidragsfamiljer, barn som får insatser från socialtjänsten och barn som har fått samhället som föräldrar. Gruppen omfattar 5–10 procent av barnbefolkningen.

Skolverket menar i studien Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, 2012, att barnens bakgrund spelar roll för skolresultaten. Detta bekräftar utredningar som jämför elevens bakgrund och resultat, t ex Pisaundersökningarna där man kan utläsa att en av det viktigaste faktorerna för studieresultatet är en elevs bakgrund, men genom att ha ett skolsystem med kompensatoriska åtgärder kan man dock minska skillnaderna beträffande skolresultat.

Eftersom skolgång är den enskilt viktigaste faktorn att lyckas i livet som vuxen bör regeringen överväga att se över skolans möjlighet att identifiera socialt utsatta barn samt se över möjligheterna för skolan att erbjuda dessa barn mer skoltid samt knyta försörjningsstödet tätare till barnets skolgång.

Stockholm den 30 september 2012

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)