Ett mänskligare arbetsliv

Motion 2002/03:A267 av Lennart Axelsson och Helena Zakariasén (s)

av Lennart Axelsson och Helena Zakariasén (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att anpassa arbetslivet efter människors livssituation.

Motivering

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är orättvisorna på arbetsmarknaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken fortfarande stora. Medan ett arbete på heltid har blivit en självklarhet för de flesta män har många kvinnor ofta tvingats acceptera ett arbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Det gäller i första hand yrken inom service, vård och omsorg.

En annan utveckling under 1990-talet har varit att antalet tidsbegränsade anställningar ökat väldigt kraftigt.

Sammantaget innebär denna utveckling att den ekonomiska tryggheten för människor har försämrats. Framför allt gäller det i åldrar då man normalt bildar familj och skaffar barn. Mycket talar för att det har varit en bidragande orsak till det historiskt sett låga barnafödandet. Förutom den allmänna ekonomiska och sociala osäkerhet som en för liten tjänst eller en tidsbegränsad anställning innebär försvårar det också möjligheterna till att kunna få låna pengar eller få ett hyreskontrakt.

Ett modernt arbetsliv kräver en anpassning till människors livssituation och förutsättningar. Stressen måste minska. De anställdas inflytande över det egna arbetet och arbetstiden måste öka. Heltid bör vara det naturliga, deltid en möjlighet. Alla kvinnor och män måste ha rätt till ett arbete som det går att försörja sig på. Ofrivillig deltid och timanställningar motverkas. Lönediskriminering bekämpas. Denna formulering fanns med i den näst senaste regeringsförklaringen.

Kan det uttryckas mycket tydligare? Nej, egentligen inte, men vi är många som har uttryckt vårt stöd för en sådan utveckling i många olika sammanhang utan att effekten har varit särskilt stor. Nu är det dags att gå från ord till handling Image: A267-1.jpg för våra nuvarande och framtida barns skull, för jämställdheten, rättvisan och inte minst för välfärden.

I Örebro län har Socialdemokraterna och Kommunalarbetareförbundet slutit ett avtal, kallat Ett ärligt handslag, som innebär att båda parter förbinder sig att under perioden 2003–2006 tillsammans arbeta för en bra service till länets invånare och attraktiva arbetsplatser för alla anställda i offentlig verksamhet. Det senare innebär till exempel ett löfte om rätt till heltidsarbete och kompetensutveckling samt ökat inflytande över sin arbetssituation. Vi tycker att detta avtal är ett bra och efterföljansvärt exempel på hur man på ett lokalt plan kan arbeta med dessa frågor för att få igång ett arbete som är helt nödvändigt.

Vi yrkar inte på några ytterligare utredningar eller översyner eftersom det redan finns så mycket fakta som stärker bilden. Vi utgår ifrån att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att vi skall kunna uppnå målsättningen med ett arbetsliv som är bättre anpassat efter människors livssituation.

Stockholm den 17 oktober 2002

Lennart Axelsson (s)

Helena Zakariasén (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)