Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP)

av Rickard Persson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår hela sträckan mellan Varberg och Helsingborgs C och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Västkustbanan, järnvägen mellan Göteborg och Lund, är en av Sveriges viktigaste järnvägsstråk för både gods- och persontransporter. Redan i början av 1990-talet beslutade riksdagen att hela sträckan skulle bli dubbelspårig. Mer än tjugo år senare invigdes Hallandsåstunneln, ett nyckelprojekt för att förbättra framkomlighet och kapacitet på järnvägen. Trots denna satsning om ca 11 miljarder, finns det ännu enkelspåriga sträckor kvar på Västkustbanan som hämmar järnvägens fulla potential.

Västkustbanans betydelse

En tredjedel av Sveriges befolkning är bosatt längs Västkusten. Det är dessutom det mest befolkningstäta området i Skandinavien (bortsett från Storstockholm). Kommunerna längs sträckan växer och städerna ligger likt ett pärlband längs kusten med perfekt pendelavstånd. Här finns mycket goda förutsättningar för att skapa fler bostäder i förtätad stadsmiljö och en större sammanhängande arbetsmarknad. Men det krävs bättre rese- och transportmöjligheter. Idag är järnvägen hårt belastad vilket begränsar stadsutvecklingen på flera håll. Det är trångt på spåren närmast de större städerna vilket begränsar möjligheterna till en effektiv arbetspendling. En fullt utbyggd västkustbana skulle göra järnvägen till ett fullgott alternativ till bil och lastbilar något den inte är i dag.

Skåne, Halland och Västra Götaland är transitregioner där en stor del av Sveriges godstrafik passerar. Fyra av Sveriges viktigaste hamnar finns här. Kapacitetsutredningen pekade tydligt ut de kvarvarande flaskhalsarna på Västkustbanan som angelägna brister att åtgärda.

Flaskhalsarna

Flaskhalsarna består av enkelspåret genom Varberg och enkelspåret Ängelholm–Maria station. För dessa sträckor behöver tidsplanen hållas så att dubbelspår kan tas i bruk 2024. För den allra sista flaskhalsen – enkelspåret genom Helsingborg – saknas tidsplan då projektet inte finns med i nuvarande nationell infrastrukturplan. Sträckan från Maria station till Helsingborgs centralstation är ca 4,5 kilometer lång och utgör ca 1,5 % av Västkustbanans totala längd.

Regeringen bör snarast initiera, tillsammans med Helsingborgs stad, en planering för en dubbelspårlösning genom Helsingborg.

Slutsats

Som framgår av det ovan sagda är det angeläget att de återstående 34 kilometer enkelspår på sträckan byggs ut till dubbelspår så att Västkustbanans kapacitet kan nyttjas fullt ut och att de redan gjorda investeringarna får full samhällsekonomisk effekt.

Rickard Persson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)