Filippinerna

Motion 1999/2000:U652 av Murad Artin m.fl. (v)

av Murad Artin m.fl. (v)
1 Inledning
Filippinerna är visserligen relativt sett ett höglöneland om man jämför
med andra länder i Sydostasien som Vietnam, Kina och Indonesien.
Även om Filippinerna efter diktatorn Marcos fall på mycket formella
grunder betraktas som en demokrati är demokratiska och fackliga
rättigheter i praktiken ytterst begränsade. När det gäller de fackliga
rättigheterna är det marknadens lagar som styr. Kollektivavtal är ytterst
svårt att få till stånd. Arbetsgivarna ställer villkoren: acceptera lönen eller
lämna jobbet.
Brotten mot mänskliga rättigheter i Filippinerna är både grova och
omfattande och, trots demokratiskt styre, vanliga. Tortyr av politiska fångar
är vanligt förekommande. Rättssäkerheten i landet är under all kritik. Ofta
förekommer det att politiska fångar pådyvlas anklagelser för kriminella brott
och döms till stränga straff - ibland till dödsstraff som verkställs. Om detta
rapporteras sällan i internationella media.
Därför vore det lämpligt att en delegation med företrädare för olika
oberoende organisationer besökte Filippinerna och undersökte förhållandena
när det gäller mänskliga rättigheter i landet. Detta vill vi ge regeringen till
känna.
2 Stöd till frivilligorganisationer
Särskilt svår är situationen på sydöstra Mindanao. Där blossar strider
mellan gerillagrupper och regeringstrupper upp med jämna mellanrum.
Människor tvingas att fly i tiotusental varje gång detta inträffar.
Regeringen tar inte något ansvar för vad som sker. Flyktingarna får
knappast någon hjälp med vare sig mat, husrum eller sjukvård. Sverige
har givit 200 000 dollar till ett UNDP-projekt, som har givit ett mycket
klent resultat. Bättre vore att understödja de frivilligorganisationer som
arbetar med att hjälpa flyktingar och arbetar för att skapa en långsiktig
fred i landet. Detta vill vi ge regeringen till känna.
3 Svenska kolkraftverk utan miljöprövning
En viktig del i den svenska biståndspolitiken är miljöfrågorna. Det
svenska företaget ABB är med om att uppföra ett kolkraftverk i Negros
på Filippinerna. Befolkningen i området där kraftverket byggs har inte
tillfrågats, men det finns starka indikationer på att man inte vill ha det.
Några konsekvensutredningar i form av någon ordentlig miljöprövning
vad beträffar detta kolkraftverk har inte gjorts. En sådan vore inte annat
än rimlig - inte minst med tanke på att ett svenskt företag är inblandat i
detta bygge.
4 Handel med kvinnor
Det är väl känt att filippinska kvinnor ofta utnyttjas som billig arbetskraft
i andra länder. Det förekommer även en utbredd handel med filippinska
kvinnor till bland annat Sverige. Det finns ett system med s.k. mail-order
brides som går ut på att att män beställer kvinnor för giftermål. Männen
väljer ur annonser med bilder, skriver brev och betalar alla omkostnader
för att kvinnorna skall komma hit. Ofta hamnar dessa kvinnor i dåliga
äktenskap som slutar med misshandel och andra övergrepp. Regeringen
bör kartlägga hur utbredd denna handel med filippinska kvinnor är. Detta
vill vi ge regeringen till känna.

5 Hemställan

5 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att den svenska regeringen verkar för att i
internationell delegation med företrädare för olika oberoende
organisationer besöka Filippinerna och undersöka förhållandena när
det gäller mänskliga rättigheter i landet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att i Filippinerna understödja de
frivilligorganisationer som arbetar med att hjälpa flyktingar och
arbetar för att skapa en långsiktig fred,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att regeringen bör kartlägga hur utbredd handeln
med filippinska kvinnor är i Sverige.

Stockholm den 5 oktober 1999
Murad Artin (v)
Berit Jóhannesson (v)
Maggi Mikaelsson (v)
Stig Sandström (v)
Willy Söderdahl (v)
Lars Ohly (v)
Eva Zetterberg (v)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (6)