Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en speciell funktion hos Polismyndigheten med fokus på brott riktade mot handelsplatser och butiker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt polisens senaste kartläggning klassas 23 områden i Sverige som extra utsatta. Det innebär att polisen inte fullt ut kan garantera trygghet och säkerhet i dessa områden, vilket får stora konsekvenser för de boende och näringsidkare.

Företag och butiker som verkar inom handeln har de senaste åren upplevt en ökning av brott riktad mot sin verksamhet. Det är alltifrån enklare brott där man stjäl varor för mindre belopp på 50 kronor till större stölder för miljonbelopp, där det också kan vara våld och vapenhot inblandat. Men oavsett värdet som stjäls så är det ett brott som begås, som skapar problem både för handlare och personal. Många handlare som jag har träffat vittnar om ett hårdare klimat och en tuffare attityd hos förövarna och att det tar alltför lång tid innan polisen kommer till butiken när ett brott anmäls.

För år 2016 beräknas värdet på de varor som stals inom handeln uppgå till 6miljarder kronor, enligt statistik från Svensk Handel. Men det finns också ett stort mörkertal då långtifrån alla handlare anmäler alla brott som sker. För år 2015 var denna siffra 4,6 miljarder kronor. Vi kan således konstatera att det sker en kraftig ökning av stölder i butiker över hela Sverige.

Oavsett var i Sverige handlarna finns så vittnar man om att polisen inte prioriterar brott i butik och att det tar lång tid innan polisen kommer. Enlig dialog med ICA-handlarnas Förbund är detta den viktigaste frågan för de enskilda handlarna. De fall som går vidare till domstol avskrivs alltför ofta. En konsekvens av detta är att många handlare har slutat att anmäla brott i butik då det ändå inte ger någon effekt. Vi har också sett att flera butiker väljer att lägga ner sin verksamhet i särskilt utsatta områden. Det får som en effekt att utanförskapet förstärks och att viktig service för de boende försvinner. För att komma till rätta med den ökade brottsligheten i butik föreslår vi att riksdagen närmare undersöker följande åtgärder, som ett led i att komma tillrätta med problematiken.

  • Nolltolerans mot mängdbrott.
  • Fler synliga poliser på gator och torg som också ges möjlighet att prioritera brott i butik och andra brott mot näringsidkare.
  • Effektivisera hanteringen av stöldbrott i butik. Detta kan göras genom dels en effektivare förhörsprocess med förhör på distans, men också genom upprättande av jourdomstolar som har möjlighet att kunna döma i denna typ av brott.
  • Avskaffa straffrabatten för de som stjäl återkommande samt möjlighet att kunna omvandla bötesstraff till fängelse för de som konsekvent vägrar att betala böter.
  • Butiken måste bli en fredad zon och det måste finnas en laglig möjlighet att kunna porta återfallsförbrytare så att de inte har tillträde till butiken.

Det är dags att ge näringsidkare den trygghet de förtjänar för att kunna bidra till vårt välstånd genom att driva sin butik eller handelsplats utan att behöva bli utsatta för brott på daglig basis. Samhället och polisen måste bistå med lagstadgat skydd till brottsoffer, framförallt om det är butiksägare som blir utsatta. Som ett led i detta föreslår vi att det inrättas en särskild funktion hos polisen på nationell nivå som specialiserar sig på brott mot butiker och handelsplatser. Denna funktion skall samla på sig kunskap om just denna typ av brott och bistå polisen på lokal nivå för att upptäcka systematisk brottslighet samt med metodstöd om olika lösningar. Men även bidra till att sprida goda exempel för att förbättra polisens interna arbete.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare