Förbättra för hörselskadade och döva elever

Motion 2012/13:Ub453 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
MP1119

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Specialpedagogiska skolmyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för en nationell samordning av och likvärdig utbildning för alla döva och hörselskadade elever samt för dövblinda elever.

Motivering

Synen på elever med hörselskada och dövhet eller som är dövblinda behöver ses över. Ett perspektivskifte från handikapp till resurs är nödvändigt, språk och identitet behövs och ett arbete som fokuserar på den här elevgruppens möjligheter och förmågor måste utvecklas.

Vi föreslår att Specialpedagogiska skolmyndigheten får i uppdrag att, inom sin ram, ansvara för en nationell samordning och likvärdig utbildning för alla döva och hörselskadade elever, samt för dövblinda elever. Arbetet ska leda till bättre omvärldsbevakning, resultatuppföljning och kvalitetssäkring. Dessutom ska behovet av mer stimulansbidrag utredas.

Stockholm den 4 oktober 2012

Jabar Amin (MP)

Mehmet Kaplan (MP)

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)