Försök inom medicinsk forskning

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi en lång tradition av att värna djurs välbefinnande och djurplågeri är något som de allra flesta ser allvarligt på. Detta är i grunden mycket bra och det är i denna anda politiken kommit att utformas kring djurförsök. Man vill djuren väl och strävan är att djurförsöken ska bli färre och att man ska gå över till andra metoder när detta är möjligt.

Försöksdjur är dock i många fall helt nödvändiga för medicinsk forskning, men svenska regler ställer ibland högre krav på forskning med försöksdjur än forskning på människor. I Sverige får man exempelvis inte injicera möss i huden på samma sätt som man idag gör på människor vid tuberkulintestet, vilket görs för att testa om en individ har ett antikroppssvar mot tuberkelbacillen. Det är också svårt att i dag få tillstånd för studier av många kroniska sjukdomar då dessa sjukdomar anses innebära för stort lidande. Djurförsök måste dock föregå experiment på människa och det finns idag en oroande tendens att man inte gör dessa försök på försöksdjur vilket ju kan leda till att försöken istället görs på människor. 

Förutom att forskningen ur ett mänskligt perspektiv blir sämre utan möjlighet till djurförsök riskerar vi också att tvinga ut forskningen från Sverige till andra delar av världen. Teknikutvecklingen såväl som den medicinska utvecklingen går i en rasande takt och lägger vi betydligt mer långtgående krav på forskningen i Sverige kommer den att flytta någon annanstans.

Det finns uppenbara skäl att göra ett omtag i den etiska diskussionen kring djur­försök. En bättre balans behöver hittas mellan medicinsk nytta och försöksdjurens lidande.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)