Försöksverksamhet för att förstärka arbetsmiljöarbetet

Motion 2002/03:A344 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en försöksverksamhet för att förstärka arbetsmiljöarbetet.

Motivering

Som bekant växer ohälsan och antalet sjukskrivna i arbetet. Detta gäller såväl privata som statliga arbetsplatser. Inte sällan beror detta på sämre arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning till följd av krav på besparingar och ökade effektiviseringar, men också på större efterfrågan på service. Inom arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder exempelvis ökar antalet arbetssökande, vilket leder till större arbetsbelastning för personalen. Medan allt fler arbetstagare blir långtidssjukskrivna, ökar arbetsbördan för de friska. Detta i sin tur leder till nya arbetsmiljöproblem.

Det är viktigt att bryta denna negativa utveckling. För att komma åt problemen för de anställda och för att servicen till allmänheten ska ha hög kvalitet, borde behovet av personal beräknas utifrån nya kriterier. Personalresurserna borde inte beräknas enbart efter hur mycket man arbetar. Utgångspunkten borde naturligtvis vara hur mycket personalresurser som egentligen behövs för att kunna utföra arbetet professionellt med god kvalitet. Dessutom måste arbetsmiljön stå i fokus för beräkningen, dvs att varje anställd inte har för mycket att göra eller har för många ärenden att hantera under sin arbetsdag.

Ett sådant arbetssätt borde kunna prövas genom försöksverksamhet på olika håll i landet för att se om extra personalresurser förbättrar arbetsmiljön och om sjukskrivningstalen går ner.

Stockholm den 23 oktober 2002

Carin Lundberg (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)