Förstärkt regional demokrati

Motion 2015/16:3028 av Per-Ingvar Johnsson m.fl. (C)

av Per-Ingvar Johnsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nya regioners gränser ska tillkomma på initiativ av de direkt berörda i de områden där nya regioner ska komma till stånd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för hur funktioner och ansvar för ett antal statliga uppgifter som i dag beslutas av statliga myndigheter och statens regionala organ länsstyrelsen kan föras över till motsvarande regions folkvalda parlament och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En utveckling mot regioner med ett bredare ansvarsområde ger ett tydligare demokratiskt ansvar och större möjligheter att bedriva en kraftfull politik för regional utveckling.

Regeringen har satt 2022 som ett måldatum för en ny regional organisering. Det står vi också bakom. Vi ser gärna att denna utveckling går framåt utan onödiga dröjsmål. Vårt mål är att få en regional organisering i hela landet. Den nya regeringen har tillsatt två utredare, Kent Johansson och Barbro Holmberg, som ska föreslå en ny regional indelning med färre län och ett fåtal regioner. Senast den 1 januari 2023 ska förslagen kunna genomföras.

Sverige har utvecklats mot en alltmer komplicerad stat. Lokalt och regionalt finns en brokig samling av stora och små kommuner, kommunalförbund, regionförbund, landsting och ett fåtal nyetablerade regioner. Det gör det svårt för invånarna att utkräva demokratiskt ansvar. Därför behöver vi folkvalda regioner i hela landet som ger människor bättre överblick över det demokratiska beslutsfattandet, mer inflytande och större påverkan.

Genom att decentralisera makt och inflytande i frågor som arbetsmarknads-, infrastruktur- och tillväxtpolitik kan invånarna regionalt få råda över viktiga framtidsfrågor. Vi överbryggar statens stuprörstänkande och gör små kommuner mindre sårbara. Samtidigt ser vi gärna fler kommundelningar där invånarna så önskar.

Även inom hälso- och sjukvården finns utmaningar när det gäller att finansiera dyr medicinsk utrustning, rekrytera kvalificerad vårdpersonal och i övrigt garantera tillräckligt hög kvalité i vården. Med starka regioner kan vi ge bättre förutsättningar för jämlik vård i hela landet.

Vår hållning är att hur de nya regionerna ska se ut ska ske på initiativ av de direkt berörda i de områden där de nya regionerna ska komma till stånd. De nya regionernas gränser ska inte ritas från statligt håll. Det ska ske underifrån.

När dessa mycket viktiga reformer görs är det dock viktigast att initiativ och diskussioner får ske i en sådan takt att den demokratiska processen får tillräckligt med tid för att få ett väl fungerande resultat.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Anders Åkesson (C)

Göran Lindell (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)