Främja elfordon

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar tills vidare ska få tillgång till bussfiler och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar ska få kostnadsfri parkering i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar ska fråntas skyldigheten att betala trängselavgifter och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram projekt för att förbättra möjligheten att använda elfordon och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för privatpersoner att uppföra laddstolpar och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturen för elfordon på landsbygden bör bli prioriterad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bilindustrin domineras idag totalt av förbränningsmotorer trots att dessa tär mycket på miljön sett såväl till drivmedelsproduktionen som till motorns utsläpp, och verknings­graden för dessa är lägre än elmotorns verkningsgrad. En större övergång till att använda sig av elbilar är att föredra och av den anledningen bör staten öka incitamenten att köra elbil. Tillfälliga skattereduktioner gör sin del, men även själva bilarna bör göras mer tillgängliga och vi bör enkelt kunna se på hur andra länder gjort som ligger i framkant avseende användningen av elfordon. I Paris har systemet Autolib genomförts med hyrbilar drivna av el, som kan hämtas på en plats och lämnas på en annan. Autolib har i dag närmare tvåtusen bilar som hyrs ut; i Sverige finns det endast ett fåtal. Idén är intressant då bilarna i en större tätort kan göras lättillgängliga samtidigt som de flesta resor är korta, men miljöovänliga för den som kör i stadsmiljö med förbränningsmotor.

Elbilspooler kan på sikt komma att betraktas mer som grundläggande transport­infrastruktur än privat transportverksamhet. Regeringen bör därför se över möjlig­heterna att skapa incitament för projekt liknande det franska, förslagsvis i något av Sveriges storstadsområden. För att verkligen göra alternativet tillgängligt bör modern teknik såsom programvara för smartphones tas fram så att brukaren snabbt och enkelt kan se om det finns en ledig bil i ett specifikt område, samt boka denna.

Tack vare subventioner och fördelar för elbilar såsom tillgång till bussfiler, kostnadsfri parkering samt frihet från trängselavgifter har de norska myndigheterna lyckats skapa en god marknad för elbilsbranschen i Norge. Detta bör ses som ett föredöme för ett land som Sverige om man önskar se ett miljövänligt och hållbart samhälle. Det är även ett föredöme om man önskar förbättra för forskning och utveck­ling inom området samt minska andra faktorer såsom ljudnivåer. Vad den sortens satsningar också kan leda till är att fler företag som producerar elbilar väljer att etablera sig i Sverige, vilket självfallet innebär nya arbetstillfällen. Nederländerna är ett tydligt exempel, där förbättrade möjligheter för vanliga medborgare att äga en elbil har lett till att elbilsproducenten Tesla startat en fabrik i landet. I Nederländerna har man den långtgående visionen att bensindrivna fordon i landet ska vara historia redan 2025. För Sverige som en framstående nation gällande högteknologi, och som dessutom är ett långt land där naturen varierar, finns därmed oändliga möjligheter som inte bör negligeras.

Fortare än någonsin förbättras utvecklingen av elfordon och det är tydligt att det går snabbast i områden som Oslo där förutsättningarna att äga en elbil är mycket goda. Om Sverige ska ligga i framkant som miljöland med en framgångsrik och högkvalitativ forskningsstab på området måste efterfrågan också öka vilket således också förbättrar lönsamheten hos berörda företag. Sverige har ett tydligt alternativ för att göra det mer lönsamt att investera i elbilar. Precis som Norge bör Sverige tillfälligt låta elbilar få tillgång till bussfiler för att det ska bli mer lönsamt att ta sig runt. Elbilar bör således också få kostnadsfri parkering i hela landet samt fråntas skyldigheten att betala eventuella trängselavgifter.

I Tyskland har BMW och Scherm samverkat för att till och med bygga en 40 ton tung lastbil som är helt driven av el. Denna truck är tänkt att vara början på framtidens alternativ till de miljöfarliga och bensintörstiga lastbilarna på våra vägar, och utveck­lingen tyder på att elfordonen verkligen har en framtid. Laddinfrastrukturen avgör dock elfordonens framgång och måste således bli bättre. Med nämnda fördelar kan kommuner följa Köpenhamns exempel och stimulera användandet av elfordon runt om i landet. I Köpenhamn har man en satsning på att göra kommunen fossilfri 2025. Detta innebär bland annat att ett pilotprojekt inletts med ett elbolag för att använda sig av låneelbilar samt reducerad energiskatt på el som används för att ladda elfordon. Man har dessutom fler laddstolpar, vilket många Malmöbor har tagit fasta på. Av den anled­ningen har ambitionen från kommunen varit att uppföra fler laddstolpar i Malmö genom projekt tillsammans med ett elbolag. De som äger en elbil kan då enkelt ladda bilen, oavsett var i kommunen man befinner sig och på sikt kanske antalet laddstolpar är lika många som på den danska sidan sundet. Regeringen bör snarast se över möjligheten att införa projekt i likhet med de i andra delar av världen som kan förenkla för människor att äga elfordon.

Det finns idag över 10 000 elfordon på våra vägar och dessa är beroende av ett välfungerande nät med laddstationer. Det finns exempel där skattemedel finansierat stöd till nya laddstolpar och till snabbladdare. Det är dock inte vanligt att kommuner eller regioner gör den sortens satsningar, och en utbyggnad av den sortens infrastruktur är till största del beroende av privata initiativ, oftast genom olika energibolag. Vad som också är förmånligt är om bilägare eller företag har en möjlighet att tillhandahålla laddstolpar i hemmet, på arbetsplatsen, i parkeringsgarage, vid köpcentrum eller på bensinstationer. Detta skulle kunna vara en viktig del i att försöka få fler att vilja använda sig av elfordon. Regeringen bör se över hur privatpersoner och företag kan få hjälp för att upprätta egna laddstolpar. Regeringen bör även verka för att stödet är skatte­finansierat.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (7)