Framtidens äldreomsorg

Motion 2016/17:964 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att ta fram en tydlig struktur för utbildning till yrken inom omsorger och äldreomsorg och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ytterligare förstärka föreningslivet för att motverka äldres isolering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stark äldreomsorg av god kvalitet är en viktig fråga. När kroppen inte längre orkar med vardagslivets alla utmaningar eller när demensen har försvårat möjligheterna att leva ett självständigt liv bör det finnas en äldreomsorg av hög kvalitet.

Äldreomsorgen står inför utmaningar. Välfärdslandet har inneburit att allt fler blir äldre samtidigt som det på många håll är svårt att anställa kompetent personal till äldreomsorgen.

Under lång tid har antalet sökande till gymnasieskolans omvårdnadsprogram sjunkit. Synen på att arbeta inom omsorgerna har blivit allt mer negativ och arbetsvillkoren har på många håll försämrats. Samtidigt är det tydligt att arbete inom äldreomsorgen kräver hög kompetens.

Hälsan är generellt god bland våra äldre, om man jämför med andra länder. Ofrivillig ensamhet är dock ett växande problem i dagens samhälle. Ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja. De äldre som känner stor ensamhet har större risker att drabbas av fysiska eller psykiska sjukdomar. Bland de som är mellan 65 och 80 år är den ojämförligt viktigaste faktorn för livskvalitet den psykiska hälsan.

Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Studier visar att stödsamtal hjälper bättre än läkemedel och ger dessutom färre biverkningar. En verkligt verkningsfull insatser är sociala aktiviteter för äldre. Det finns rapporter som visar att deltagande i sociala aktiviteter minskar depressioner samt innebär att färre insjuknar i depression.

För att investera i det friska behövs satsningar och en ökad medvetenhet. Utbildningen för yrken inom äldreomsorgen behöver få en tydligare struktur med stärkta möjligheter för vidareutbildning och specialisering.  Förutsättningar för föreningslivet att möta äldres ensamhet behöver stärkas. Det behövs en sammanhållen strategi för framtidens äldreomsorg. Arbetsvillkoren för de anställda inom omsorgerna behöver stärkas för att fler ska vilja stanna kvar och fler välja yrken inom vård och omsorg.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)