Friskolors möjligheter att utöka elevantalet på befintliga program

Motion 2012/13:Ub353 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)
S3074

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friskolor som vill utöka elevantalet på befintliga program.

Motivering

En privat aktör som önskar starta en friskola alternativt utöka en befintlig friskola med ett nytt gymnasieprogram ska idag ansöka om detta hos Skolinspektionen. Det krävs dock ingen ytterligare ansökan från den privata aktören om denne önskar utöka sin verksamhet i form av ett större elevintag än vad som angetts till skolverket tidigare.

Vid en inkommen ansökan sänder Skolinspektionen en förfrågan till den kommun som ansökan kommer att beröra för att ge kommunen en möjlighet att yttra sig innan de tar ett slutgiltigt beslut. Kommunens yttrande är enbart vägledande för ett kommande beslut. Detta är dock den möjlighet som kommunen har att se över situationen i sin organisation och kan härmed ge sitt samtycke till en nyetablering då den eventuellt kompletterar kommunens programutbud. Eller ge sitt nekande då kommunen ser en överetablering av skolor och program. Befintligt och framtida elevantal är också viktigt för kommunen att framhålla. Detta ger Skolinspektionen en bild av konkurrensunderlaget i kommunen och kan med hänsyn till det ta ett beslut.

Problem uppstår då en friskola väljer att utöka sitt program med fler utbildningsplatser än vad Skolinspektionens beslut och kommunens utlåtande tog hänsyn till i den ursprungliga ansökan då det gäller konkurrens och utbildningsutbud för eleven. Risken är stor att varken friskolan eller den kommunala skolan kan fylla sina program med elever så att de kan starta utbildningen. Alla program oavsett om de bedrivs i den kommunala skolan eller i en friskola behöver ha ett minimum av sökande för att ge ekonomisk bärighet och för att upprätthålla en god kvalitet på utbildningen. En icke kontrollerad utökning kan därför ge en motsatt effekt än vad som möjligen var tanken med friskolan. Valmöjligheten och det breda utbudet för eleverna krymper då spridda ansökningar mellan skolorna gör att det inte går att starta utbildningen med en bibehållen god kvalitet. Kommunen har det yttersta ansvaret för eleverna oavsett om de går i en kommunal skola eller i en friskola, och därför behöver det finnas ytterligare möjlighet för kommunen att kunna påverka antalet utbildningsplatser för att kunna säkerställa ett brett och kvalitativt utbildningsutbud. Därför borde det krävas en ny ansökan och ett nytt beslut från Skolverket samt ett nytt utlåtande från den berörda kommunen då en friskola önskar utöka elevantalet på befintliga program så att hänsyn tas för en god kvalitet och ett brett utbildningsutbud för eleverna.

Stockholm den 4 oktober 2012

Roza Güclü Hedin (S)

Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)