Genuspedagoger behövs för barnens bästa

Motion 2012/13:Ub444 av Kerstin Engle m.fl. (S)

av Kerstin Engle m.fl. (S)
S3101

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av genuspedagoger i den svenska skolan.

Motivering

Våra barn behandlas idag olika beroende på vilket kön de har, de lär sig redan tidigt på för­skolan hur en pojke ska leka våldsamma lekar medan flickor ska vara lugna och leka med dockor. Detta är något som präglar dem i resten av deras liv och gör att de kommer att falla in i det heteronormativa mönstersamhälle som vi har idag.

Hälften av Sveriges kommuner har något som kallas jämställdhetsresurs, men det räcker inte. Det är viktigt att vi redan från början iakttar dessa frågor i barnens utbildning och i ett tidigt stadium av deras utveckling.

Även om man tycker på skolor och förskolor att alla behandlas lika så gör man ändå oftast tvärt om, vi skapar själva klyftor och mot­sättningar mellan barnen på grund av vårt sätt att behandla barnen.

Genom att istället behandla barnen utifrån samma grund med ett genusperspektiv redan tidigt på förskolan och sedan genom hela skolgången skulle man kunna få fram den fulla potentia­len hos varje individ, detta genom att man behandlar barnen efter person och inte efter kön. Det görs redan idag en del insatser för att få med ett större genusperspektiv bland barn och unga men det måste ske något mer drastiskt för att vi ska kunna se resultat. Undersökningar visar att barn som har gått på genusinspirerade förskolor väldigt snabbt hamnar tillbaka i de mönster som finns på andra skolor och förskolor så fort de integreras eller går från förskola till skola.

Det ska inte spela någon roll vart man bor, alla barn är lika mycket värda och borde därför få samma chans att behandlas utifrån sin person och kunna nå sin fulla potential. Om alla barn får samma genomsyrande genustänk kommer de kunna möta varandra på lika villkor när de sen börjar skolan. Samhället kommer också att utvecklas annorlunda då alla människor ut­vecklas utifrån sin personlighet och inte enbart ses först efter sitt kön.

Regeringen bör ta initiativ för att uppmuntra kommunerna i deras arbete med genusfrågor så att det anställs minst en genuspedagog på alla förskolor och skolor i Sverige.

Stockholm den 5 oktober 2012

Kerstin Engle (S)

Ann Arleklo (S)

Hillevi Larsson (S)

Kerstin Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)