Havsmiljö

Motion 2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L)

av Lars Tysklind m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka miljöövervakningen av havsmiljön och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska ta ett större ansvar för städning av våra stränder och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få den statliga havsplaneringen på plats så skyndsamt som möjligt och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en läckageskatt och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelverket för småskaligt kustnära yrkesfiske och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljösituationen i våra hav och vattendrag är kritisk på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Havet är en stor resurs som måste nyttjas långsiktigt hållbart genom en ansvarsfull förvaltning. Havet kan då bli en betydande förnybar resurs som skapar tillväxt och jobb. Fisket måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och hålla sig inom ramen för vetenskapliga bedömningar av vad bestånden tål. Dricksvattenförsörjningen måste säkras och fler yt- och grundvattentäkter ges skydd. Det krävs insatser för att minska utsläpp och miljöpåverkan i våra hav och vattendrag.

Miljöövervakningen av våra hav och vattendrag är en central del av miljöarbetet. Liberalerna föreslår en satsning som innebär att Havs- och vattenmyndigheten ska förstärka den havs- och vattenrelaterade miljöövervakningen.

Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar. Det marina skräpet är skadligt på olika sätt. Fiskeredskap och fartyg skadas men framförallt vållar skräpet stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. De gör sig illa genom att äta eller trassla in sig i skräpet. Vidare bryts plast ned till mikroplast och dessa små partiklar tar sig in i näringskedjan, vilket är skadligt för människor, djur och natur. Stränder med drivor av skräp är också mycket negativt för besöksnäringen. Arbetet med att åtgärda nedskräpningen vid källan måste intensifieras, både internationellt och nationellt. Det krävs dock också omedelbara åtgärder för att städa våra stränder.

Städningen av stränderna kostar kommunerna stora belopp varje år men det görs inte tillräckligt och i haven och på stränderna ökar mängderna av skräp. Den svenska havskusten måste återkommande städas från skräp såsom plast. Frågan om ansvaret för kostnaderna för städningen har varit oklara men bör ses som ett delat ansvar mellan stat och kommun där det är rimligt att staten går in och finansierar en större del. Liberalerna föreslår en viktig satsning där Havs- och vattenmyndigheten ska få i uppdrag att till kommuner fördela medel för städning av stränder, vilket bör leda till renare stränder men också jobb. Kommunerna ska hos myndigheten kunna ansöka om bidrag för återkommande städning av stränder.

Många näringar, såsom sjöfart, fiske, turism och energiutvinning, gör anspråk på havet. Det är avgörande att hänsyn tas till havet och dess ekosystem och att olika intressen noggrant vägs mot varandra. För närvarande pågår arbetet med havsplaneringen, i enlighet med den statliga havsplaneringsförordningen som trädde ikraft i juli 2015. Syftet med havsplanerna är att de ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av våra hav. Det är nödvändigt att den statliga havsplaneringen kommer på plats så skyndsamt som möjligt och att den kopplas samman med den kommunala planeringen av kustvattnet.

Användningen av handelsgödsel bidrar till övergödning av våra vatten. Även förekomsten av kadmium i handelsgödsel är ett oroande miljöproblem. Det är därför angeläget att användningen av sådan gödsel minskar. För att uppnå detta anser Liberalerna att en ny läckageskatt för jordbruket bör införas. Den skatt på handelsgödsel som avskaffades den 1 januari 2010 skulle kunna tjäna som en utgångspunkt för en ny miljöstyrande skatt.

Fisket måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och hålla sig inom ramen för vetenskapliga bedömningar för ett långsiktigt hållbart fiske. Regelverket för yrkesfisket är till stor del styrt av EU:s gemensamma fiskeripolitik men vi kan nationellt göra mycket för att anpassa regelverket så att det stödjer ett långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart småskaligt kustnära yrkesfiske. Det är viktigt att goda exempel på bra samarbetsmodeller för dialog mellan fiskenäringen, politiker, forskare och myndigheter som finns i ett antal regioner, tas tillvara och utvecklas.

Yrkesfisket är en hårt reglerad verksamhet och det är nödvändigt att regeringen och myndigheter effektivt driver regelförenklingsarbetet inom sektorn. Det kustnära småskaliga yrkesfisket har stor betydelse för många orter längs Sveriges kuster. Det har betydelse för sysselsättningen bland annat i form av kringverksamhet kopplat till fisket och för utvecklingen av besöksnäringen. Lokal mat har en allt större betydelse som turistattraktion. Alliansregeringen avsatte medel 2014 till 2017 för att stödja framtagande av selektiva redskap som gör att oönskade bifångster undviks. Satsningen måste följas upp och utvärderas.

Lars Tysklind (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (5)