i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Motion 1974:2016 av fru Lundblad

av fru Lundblad
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion nr 2016 år 1974 Mot. 1974:2016

Nr 2016

av fru Lundblad

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till
lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Som framgår av departementschefens av regeringen godkända text i propositionen
1974:187 hyser han stor tveksamhet inför förslaget att medge
skattefrihet för ersättning från s. k. TFY-försäkring.

TFY - s. k. trygghetsförsäkring - har tillkommit för att snabbt ge ersättning
åt personer som skadar sig i arbetet, på väg till eller från arbetet
eller som insjuknar i yrkessjukdom. Syftet med försäkringen är således angeläget.
Försäkringen är resultatet av en uppgörelse mellan SAF och LO
samt PTK, men vid denna uppgörelse har - utan stöd av nu gällande skattelagstiftning
- förutsatts att ersättningsbeloppen skall vara skattefria, trots
att de utgör ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättningsbeloppen har
således nettoberäknats och därvid har kostnaden för den betalande parten
- arbetsgivarorganisationen - blivit mindre. Det kan också uttryckas så,
att utrymmen för andra lönejusteringar har blivit större genom att hänsyn
ej tagits till beskattningseffekterna.

Det har tidigare av riksdagen uttalats - senast genom förslaget om särskilda
arbetsmiljöfonder - att ansvaret för arbetarskydd och arbetsmiljö bör åvila
arbetsgivarna, som därför också bär en väsentlig del av sjukförsäkringens
kostnader, sedan speciella yrkesskadeförmåner avskaffats. Sedan den allmänna
sjukförsäkringens ersättningsnivå uppräknades och beloppen beskattades
år 1973, har riksdagen, under uttalande att man hyser betänkligheter
mot skattelättnader beträffande vissa försäkringsbelopp, som ett provisorium
i avvaktan på pågående utredningar beslutat medge skattefrihet för vissa
förmåner av försäkringskaraktär som avtalats mellan arbetsmarknadens parter.

Nu har återigen en ny överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter
träffats om försäkringsförmåner, under förutsättning att riksdagen medger
skattefrihet. Försäkringen har trätt i kraft innan riksdagen hunnit besluta
i frågan. Att man på detta sätt i ekonomiska överenskommelser av stor
omfattning föregriper ett beskattningsbeslut, som endast riksdagen kan fatta,
är ett förfaringssätt ägnat att inge oro.

Med hänvisning till vad som anförts föreslår jag därför riksdagen i anslutning
till propositionen 1974:187 uttala

att i avvaktan på ett slutgiltigt ställningstagande, efter pågående
utredningsarbete, till beskattningen av vissa försäkringsförmåner,
riksdagens godkännande av proposition 1974:187 endast
är att betrakta som ett tillfälligt avsteg från de tidigare av riks

1 Riksdagen 1974. J sami. Nr 2016

Mot. 1974:2016

2

dagen beslutade principerna att dylika försäkringsförmåner är
skattepliktig inkomst, samt att propositionen i övrigt bifalles.

Stockholm den 9 december 1974
GRETHE LUNDBLAD (s)

GOTAB 74 8438 Stockholm 1974