It i svensk utbildning

Motion 2012/13:Ub328 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)
M1457

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om it i svensk utbildnings alla delar.

Motivering

Välutbildad arbetskraft är en grundförutsättning för att företag ska lockas till och stanna i Sverige. Digitala färdigheter bör därför genomsyra hela det svenska utbildningssystemet.

För att skoleleverna ska kunna förbereda sig för ett framgångsrikt yrkesliv krävs goda datorkunskaper. Men dessvärre halkar skolan efter i samhällets tekniska utveckling; datorerna i skolan är många gånger få och gamla. Det är av största vikt för landets unga och för konkurrenskraften att skolan utbildar framtidens arbetskraft väl. Både kunskap och pedagogik kan förbättras genom it i skolan. Datoranvändning och internet behöver därför bli en integrerad del av skolans arbete – för både elever och lärare. Det är positivt att regeringen har skrivit in i läroplanerna att modern teknik ska användas i undervisningen men det behöver göras mer om Sverige som nation ska nå det uppsatta it-politiska målet om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Ökad användning av it och internet i skolan kan öka elevernas kunskaper och kritiska tänkande. Det är viktigt inte minst för elever utan tillgång till dator hemma och för elever med svårigheter som kan få bättre hjälp genom inlärning via dator.

Programvaror, andra moderna hjälpmedel och datorer bör utnyttjas mer för lärande och för att utveckla barns kunskap, t ex genom nya interaktiva sätt att lära ut. Den nya tekniken erbjuder möjligheter att ta hänsyn till flera olika sätt att lära sig än tidigare.

Studier från USA visar att med egna datorer i undervisningen för både lärare och elever så uppnår fler elever kunskapsmålen, motivationen för skolarbetet ökar, disciplinproblemen minskar och elever från studieovana hem gynnas särskilt. Dessutom menar lärarna att deras egna kunskaper utvecklas, att möjligheten att variera och individanpassa undervisningen ökar samt att utforskningen av nya ämnesområden förbättras.

Genom att lärarna kan visa hur it kan användas inom olika områden och på olika sätt kan pedagogiken utvecklas. Men långt ifrån alla lärare i grund- och gymnasieskolan har tillgång till egen teknisk utrustning. Om lärarna hänvisas till en gemensam dator och om datorutrustningen i klassrummet är undermålig drabbar det lärarnas attityder till att använda och förbättra undervisningen genom it. Lärarnas it-kompetens behöver förstärkas och kontinuerligt uppdateras. Lärarna måste känna sig bekväma med it i undervisningen. En långsiktig plan för att integrera it i lärarnas vardag och kunnande behövs.

Om vi menar allvar med kunskapsskolan så måste eleverna ges kunskaper och färdigheter för att förverkliga sina livsdrömmar senare i livet – användning av ny teknik och internet måste därför ses som en avgörande del av skolans uppdrag. Mot denna bakgrund är det därför angeläget att överväga möjligheten att införa en nationell it-strategi för hela det svenska utbildningssystemet, för såväl lärare som elever/studenter. Det är en framtidsinvestering.

Stockholm den 24 september 2012

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)