It-utskott

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD)

av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett it-utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bereda förutsättningarna för ett övergripande statligt ansvar för Sveriges digitalisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Politiskt vill Sverigedemokraterna skapa en bättre plattform för att tillgodose Sveriges roll som en ledande it-nation. Genom skapandet av ett it-utskott kommer en fokusering på den nödvändiga framtida digitaliseringen av Sverige att ske.

Vår vardag är full av digitaliseringens utveckling och framtiden kommer med största sannolikhet vara ännu mer digital. Det kan däremot verka som att politiken ligger efter samhället i övrigt i denna fråga. Under 2010/11 lämnades 3 motioner in till riksdagen i frågor gällande digitalisering eller 0,08 % av totalen. Under 2016/17 var det en markant ökning men ändå under en 1 % av totalen.

Historiskt placerades it (Post och it) under trafikutskottet. Sverige var då mitt i utbyggnaden av infrastrukturen för digitaliseringen, det var då rätt val. Även om det fortsatt finns ett behov att bygga ut Sveriges digitala motorvägar så har it växt och blivit tillräckligt omfattande för ett eget utskott, it-utskottet.

It kan ge enorma samhällsvinster rätt utvecklad och bra implementerad. Men det finns också uppenbara hot. Att inte ta digitaliseringen på allvar kan leda till misslyckade it-projekt och oavvisade hackerattacker mot myndigheter. Främmande makt placerar i detta nu digitala bomber i vår infrastruktur i syfte att skada oss. Enskilda individer såväl som statsaktörer kan via digitala virus utpressa företag, privatpersoner, organisationer m.m.

En bra fungerande digitalisering av Sverige ska ses som ett pussel. System behöver kunna prata med varandra och det ska ske på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Detta för att tillgodose att skattekronor nyttjas på bästa sätt samt att medborgarna ska kunna känna stor tillit till att personuppgifter och annan känslig information hanteras säkert. Att ha en övergripande politisk målsättning för hela Sveriges it är en förutsättning för ett fungerande helhetssystem. Det är bra för Sverige om vi ligger före i utvecklingen på detta område.

Ett eget it-utskott i det högsta beslutande organet behövs därför. En av framtidens kanske viktigaste frågor är hur en nation digitaliseras. För att säkerställa bra samhällsutvecklande it för hela Sverige anser vi att ett it-utskott där Sverige kan samla politisk kompetens och ta ett övergripande ansvar för hela Sveriges digitalisering är rätt väg att gå.

Liksom Försvarets radioanstalt ansvarar för signalspaning och utför stresstester av myndigheters datasystem så bör annan särskilt viktig eller känslig digitalisering samlas i statliga verk och myndigheter. It-försvaret är exempel på ett sådant område.

Ett it-departement med ett övergripande ansvar för hela Sveriges digitalisering bör övervägas av kommande regeringar.

Mikael Jansson (SD)

Jonas Millard (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)