Jakt på säl

Motion 2017/18:737 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på gråsäl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns i dag mer än 30 000 gråsälar i Östersjön och antalet ökar kontinuerligt. Sälbeståndet innebär stora problem för yrkesfiskarna i området, eftersom sälarna konkurrerar om fångsten. Alltför många sälar har lärt sig att det är lättare att ta den fisk som är fast i fångstredskapen än att behöva jaga själva. Det innebär att fiskare får ta upp nät där sälarna har tagit fångsten och enbart mindre delar är kvar av den fisk som suttit där.

SLU har tagit fram en rapport avseende sälar, där problematiken med ett ökat antal sälar och svårigheten att bedriva jakt på säl från båtar tydliggörs.

Ett sätt att komma till rätta med detta problem är att ge tillstånd att bedriva jakt på säl från land.

Viss skyddsjakt på säl får och kan bedrivas, men omfattningen av en sådan skyddsjakt är relativt sett inte särskilt stor. Ekonomiskt stöd kan även utgå, till såväl utveckling av nya redskap som till investeringar i befintliga redskap som skyddar mot angrepp från sälar. Det finns således en del möjligheter att kompensera yrkesfisket för skador orsakade av sälar och för att minska effekterna av sälpopulationer stadda i tillväxt. Men det räcker inte. Inte minst lider det småskaliga kustnära fisket av svag lönsamhet. Det ökade sälbeståndet är en starkt bidragande orsak till detta.

Mot denna bakgrund anser vi att jakt på säl från land bör tillåtas

Peter Jeppsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)