Jordbruket i Irakiska Kurdistan

Motion 1999/2000:U207 av Murad Artin (v) och Marianne Andersson (c)

av Murad Artin (v) och Marianne Andersson (c)
Stöd till det kurdiska
jordbruket
Alltsedan Gulfkriget har den kurdiska befolkningen i norra
Irak/irakiska Kurdistan erhållit ett omfattande stöd av FN.
Till en början hade detta stöd till följd av den prekära
situationen formen av katastrofhjälp, inriktat på att i en akut
krissituation rädda befolkningen undan svält. Det har nu gått
snart nio år sedan Gulfkriget avslutades. De militära
stridigheterna har övergått i en ekonomisk krigföring
kompletterad med regelbundet återkommande bombningar
av Irak. Den akuta krissituationen i norra Irak/irakiska
Kurdistan har därvid förvandlats till något som skulle kunna
beskrivas som någon sorts långvarigt interimistiskt tillstånd i
vilket FN understöder den kurdiska befolkningen, medan
USA och Storbritannien (utan FN:s medgivande) angriper
Saddam Husseins militära styrkor och hindra hans trupper
från att gå in i de kurdiska delarna av landet. I en sådan
situation - när ett krisläge permanentas - finns det all
anledning att se över det bistånd man ger.
Givarna av katastrofbistånd har ofta fått kritik för att de räddat människor
undan en akutsituation men sedan lämnat dem därhän när det blivit dags att
låta biståndet övergå i självhjälp. När det gällt att bygga upp näringsliv och
samhälle har biståndsmottagarna övergivits.
Detta har hänt i norra Irak/irakiska Kurdistan. Sedan länge har FAO givit
den kurdiska befolkningen omfattande livsmedelshjälp i form av exempelvis
stora mängder mjöl och spannmål. Man har avstått från att stödja återupp-
byggnaden av det kurdiska jordbruket, så att detta en dag skall kunna förse
den kurdiska befolkningen med livets förnödenheter. Man importerade
billiga livsmedel och försåg befolkningen med dessa, vilket ledde till att
kurdiska jordbruksprodukter inte längre efterfrågades. Det kurdiska jord-
bruket lades därmed till stora delar i träda.
Den kurdiska regionala regeringen har påtalat allt detta och riktat kritik
mot FAO när det gäller denna livsmedelshjälp. Åren har dock gått och
situationen för det kurdiska jordbruket har blivit att det förslummats alltmer.
Goda möjligheter att stärka det kurdiska jordbruket har försuttits. Som
biståndspolitik är FAO:s hantering av livsmedelshjälpen till Kurdistan ett
utmärkt exempel på hur bistånd inte skall gå till. Biståndet har övergått till
att bli en form av dumpning.
Den svenska regeringen bör i FN verka för att FAO:s
livsmedelsbistånd omvandlas till ett effektivt bistånd som
leder till att det kurdiska jordbruket återuppbyggs, blir starkt
och konkurrenskraftigt.
Detta vill vi ge den svenska regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionens anförts om att den svenska regeringen i FN verkar för ett
effektivt bistånd till det kurdiska jordbruket.

Stockholm den 4 oktober 1999
Murad Artin (v)
Marianne Andersson (c)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)