Kartläggning av habiliteringsersättningen

Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en kartläggning av habiliteringsersättningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Habiliteringsersättning är en ersättning som landets kommuner i de flesta fall betalar ut till personer som beviljats insatsen daglig verksamhet inom LSS. Syftet med ersättningen är att stimulera den enskilda individen att delta i verksamheten.

Ersättningens storlek regleras dock inte genom LSS och daglig verksamhet skall heller inte uppfattas som en anställningsform, eftersom det inte handlar om ett ordinarie arbete.

Från rapporten av Socialstyrelsens öppna jämförelse kan man utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. Detta ger dock ingen indikation om nivå för ersättningen. I rapporten daglig verksamhet enligt LSS, en kartläggning utgiven av Socialstyrelsen, så framkom det att ersättningen i medeltal låg på cirka 34 kronor per arbetsdag.

Denna rapport togs fram 2008 och bygger på enkätsvar från landets kommuner. Efter detta har ingen ny samlad sammanställning genomförts, gällande vad som har hänt med habiliteringsersättningens utveckling.

Även om ersättningen är en kommunal ersättning borde det rimligtvis också ligga i statens intresse att se hur omfattningen och nivåerna har utvecklats.

Regeringen bör därför ta initiativ till att det genomförs en förnyad kartläggning av habiliteringsersättningen och att detta ingår i direktivet till LSS-utredningen.

Tomas Eneroth (S)

Monica Haider (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)