Kommunal polis

Motion 2016/17:2036

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillskapa en laglig grund för kommunal polis och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samlad bekämpning av samhällshotande kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är uppenbart att det finns stora brister inom svensk polis. Den nya organisationen i kombination med ökade uppdrag och alltmer avancerad brottslighet innebär en stor påfrestning på befintlig polis. Samtidigt är efterfrågan på synlig polis över hela landet allt viktigare för att öka tryggheten i vardagen. De brister som finns i den lokala närvaron idag leder till att brottsbekämpningen försvåras och tilltron hos befolkningen sviktar.

Många företag och även kommuner väljer i den nya vardagen att anställa olika väktare och alltfler enskilda söker samma väg med olika former av inköpta tjänster från säkerhetsföretag.

Den lokala kännedomen och närvaron är viktig för att förhindra och förebygga brott men även för att beivra dem. Det är också viktigt för att motverka konflikter med närvarande poliser vilket visat sig i de särskilda satsningar som gjorts i olika områden i t ex Södertälje.

Kontakterna mellan kommunernas olika verksamheter och polisen är likaså viktig att utveckla. Där fanns tidigare de lokala polisnämnderna som gav möjlighet till samråd mellan de politiskt ansvariga och polisen. I den nya organisationen upplever många att denna kontakt tappats bort.

Alltfler ser behovet av att öppna möjligheterna till en kommunal polis som ett komplement för att öka tryggheten. Det förekommer i flera länder någon form av lokal/kommunal polisorganisation. Det kan handla om förebyggande insatser, trafikförseelser men även bistå med det nära nätverket till att stötta den statliga polisorganisationen och vara trygghetsskapande. De kan patrullera i bostadsområden, knacka dörr för att få hjälp och tips, vara närvarande på ett sätt dagens statliga polis inte har resurser för.

Kommunpoliserna förutsätts inte ha alla befogenheter som de statliga poliserna har och därmed kan de även genomgå en kortare utbildning på 6–12 månader. Exakt i vilka situationer kommunpoliserna ska ingripa skulle även kunna avgöras i samråd med den nationella polismyndigheten utifrån ett klart lagstöd. Frågan om våldsmonopolet måste självklart behandlas med stor varsamhet.

Med hänvisning till vad som här anförts bör snarast en utredning tillsättas för att klargöra de frågor som krävs för att kunna framlägga en lag om kommunal polis. Regeringen bör skyndsamt vidta åtgärder för att stärka kommunernas möjlighet att öka tryggheten i hela landet och tillskapa en kommunal polis. Detta bör ges regeringen till känna.

Erfarenheterna av Södertäljeinsatsen mot den grova organiserade brottsligheten har varit goda. Det handlar om ett myndighetssamordnat arbetssätt som syftar till att se, utreda och döma den grova och systematiska kriminalitet som är direkt samhällshotande. Att hindra att maffiaverksamhet får fäste måste vara högt prioriterat. Både här och nu men också långsiktigt. I annat fall växer nya strukturer upp när samhällets myndighetssamverkan upphör och stuprören återkommer. Därför måste det angreppssätt som tillämpades i Södertälje utvecklas och fortleva även efter att domar fallit. Detta måste ges regeringen till känna.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)