Kompensation till felplacerade särskoleelever

Motion 2012/13:Ub205 av Anders Andersson och Roland Utbult (KD)

av Anders Andersson och Roland Utbult (KD)
KD510

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till kompensation till elever som felaktigt har placerats i särskolan.

Motivering

Fall efter fall där elever felaktigt placerats i särskolan har kommit till allmän kännedom. Statens skolinspektion har haft regeringens uppdrag att granska kvaliteten i de utredningar som görs inför mottagande i särskola. Granskningen visade att kommunernas utredningar och handläggning inför mottagande i särskolan har brister och är rättsosäker. Kommunerna har ofta inte ett tillräckligt bra underlag för att kunna bedöma om ett barn ska tas emot i särskolan. Detta är oerhört allvarligt eftersom ett beslut om att placera ett barn i särskolan kan få mycket stora konsekvenser för barnets framtid. Ett felaktigt beslut innebär att de berörda eleverna har fråntagits sina valmöjligheter eftersom det i princip saknas fortsatta utbildningsvägar.

I 83 procent av de granskade ärendena saknas en tydlig bedömning av om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen för grundskolan, vilket är det grundläggande syftet med utredningen. Ofta saknas också en bedömning av de stödinsatser som genomförts i grundskolan. Det fanns också stora brister i informationen till föräldrarna. De medicinska utredningarna brast i kvaliteten i 23 procent av ärendena och det saknades medicinska utredningar i 31 procent av de granskade ärendena. Det fanns exempel på att läkare och psykologer inte fastställt en diagnos utan i stället föreslagit en skolform.

Vi anser att det är rimligt att eleverna ska ges kompensation i de fall det visat sig att de felaktigt har placerats i särskola. Detta anser även Skolinspektionen. Det kan lämpligen ske genom att eleverna, utan egna ekonomiska kostnader, får studera på komvux så att fullständiga avgångsbetyg kan uppnås. Lösningar för kompensation till elever som felaktigt placerats i särskolan bör därför utredas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2012

Anders Andersson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-20
Yrkanden (1)