Kort tid för övergångsreglerna för djurskyddslag

Motion 2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiden för övergångsreglerna mellan de gamla djurskyddsbestämmelserna och de nya djurskyddsbestämmelserna måste vara kort men rättssäker och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter skyndsamt måste påbörja informationsarbetet om de nya bestämmelserna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter ska vara restriktiva med att bevilja dispenser så att Sverige kan ha ett modernt och bra djurskydd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den nuvarande regeringen har låtit ännu ett riksmöte gå utan att lägga fram en proposition om en ny djurskyddslagstiftning. Risken finns att den utredning som gjordes 2011 inför den nya lagen blir inaktuell. Det vore olyckligt eftersom utredningen fick brett stöd och många olika intressen sammanjämkades. De motioner om förbättrat djurskydd som lämnades in under förra riksmötet är behandlade av utskott och kammaren och de flesta har avslagits med anledning av att en ny djurskyddslag väntades.

Med anledning av att Sverige ännu inte har fått någon ny djurskyddslag och att den nuvarande regeringen inte har levererat någon proposition till Sveriges riksdag finns det anledning att på nytt behandla förslaget i denna motion.

Regeringen har ännu en gång misslyckats med att lägga en proposition om en ny djurskyddslag till riksdagen. Propositionen skjuts upp igen och beräknas i bästa fall läggas på riksdagens bord 2017. Det är alltså ingen nyhet att det kommer en ny djurskyddslagstiftning. Utredningen gjordes 2011 så innehållet är till stora delar känt.

När ny lagstiftning implementeras finns ofta en övergångsperiod mellan gamla och nya regler, och undantag kan ibland beviljas. Vi har sett dessa långa omställningstider exempelvis vad gäller hönsburar. När en lagstiftning på detta vis är så försenad kan följden bli att den i realiteten inte träder i kraft förrän om många år. Då krävs politiskt ledarskap från regeringen så att berörda myndigheter får instruktioner i regleringsbreven om att lagstiftningen ska implementeras.

Det är oacceptabelt att Sveriges djurskydd släpar efter på det här viset.

Tiden för övergångsreglerna mellan de gamla djurskyddsbestämmelserna och de nya djurskyddsbestämmelserna måste vara kort men rättssäker.

Berörda myndigheter måste skyndsamt påbörja informationsarbetet om de nya bestämmelserna.

Berörda myndigheter skall vara restriktiva med att bevilja dispenser så att Sverige kan ha ett modernt och bra djurskydd.

Sofia Arkelsten (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)