Kvalitetskrav inom skolan

Motion 2012/13:Ub359 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
S3071

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samma kvalitetskrav ska ställas på friskolor som på de kommunala skolorna.

Motivering

Det finns idag mycket få krav på de huvudmän som vill starta en fristående skola. Vi vill skärpa kvalitetskraven för tillstånd så att inte oseriösa huvudmän får tillstånd att starta en skola. Samma kvalitetskrav ska ställas på friskolor som på de kommunala skolorna.

Det finns en risk för att vinstdrivande fristående skolor utnyttjar sitt informationsövertag gentemot skolväljande familjer och sänker utbildningens kvalitet.

De fristående skolorna behöver ett regelverk som är brett förankrat och därmed långsiktigt hållbart. För att det ska vara kvaliteten och inte huvudmannaskapet som avgör hur väl en skola lyckas med sitt uppdrag, måste det vara lika villkor för fristående och kommunala skolor. Alla skolor oavsett huvudman ska vara öppna för alla elever och ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Alla skolor ska verka under samma skollag, följa samma nationella läroplan och kursplan och tillämpa samma betygssystem.

Stockholm den 4 oktober 2012

Catharina Bråkenhielm (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Kenneth G Forslund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)