Lagen om hotell- och pensionatrörelse

Motion 2016/17:3375 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse reglerar yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad. Lagen gäller rörelse som är avsedd att samtidigt ta emot nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum och som har tillstånd av Polismyndigheten. Polisens beslut gäller i vilken byggnad eller lägenhet verksamheten får bedrivas. Tillstånd ska ges av Polismyndigheten om det inte finns anledning att anta att den som söker tillståndet ska driva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer eller om den som söker tillstånd är underårig eller i konkurstillstånd eller har förvaltare.

I lagen föreskrivs också att Polismyndigheten ska godkänna en s k föreståndare och ersättare som ansvarar för verksamheten i tillståndshavarens ställe.

Tidigare var verksamheten också skyldig att föra gästförteckning som på anfordran skulle hållas tillgänglig för Polismyndigheten, men den skyldigheten avskaffades redan 1980.*

När det gäller byggnadens eller lägenhetens beskaffenhet är Polismyndighetens tillstånd kopplat till eventuellt bygglov och annan kommunal kompetens inom räddningstjänst, plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. Det gäller även elektriska installationer och utrymningsvägar som också regleras i lagen.

Lagen beskriver hur en rörelse ska överlåtas eller förvaltas om tillståndshavaren inte har möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten eller avlider. Även detta ska hanteras av Polismyndigheten.

Det är uppenbart att denna särlagstiftning för hotell- och pensionatrörelse har sin upprinnelse i en tid när Sverige hade en lagreglerad gästkontroll av personer, också svenska medborgare, som vistades i landet. Att Polismyndigheten även fortsättningsvis ska ge tillstånd för byggnaden och ansvarig för rörelsen samt kontrollera ordning och säkerhet har sedan gästkontrollen försvunnit hängt med utan att lagens övriga paragrafer i grunden har ifrågasatts.

Vår uppfattning är att denna särlagstiftning för en särskild grupp näringsidkare inte längre fyller någon funktion och bör avvecklas. Det krävs ingen särskild vandelsprövning eller granskning av byggnader eller ordning och säkerhet av Polismyndigheten för de som bedriver hotell- och pensionatrörelse. Dessa uppgifter ligger redan på andra myndigheter. Lagen har spelat ut sin roll och kan därför avskaffas.

Said Abdu (L)

* Enligt bestämmelser i lagen (1966:72) om hotell- och pensionatrörelse skulle en gäst som kom till ett hotell eller ett pensionat av viss storlek lämna uppgift om fullständigt namn, födelsetid, hemort och medborgarskap eller nationalitet. Uppgifterna skulle förvaras i en gästförteckning under minst 10 år och på anfordran hållas tillgänglig för Polismyndigheten.

I samband med en lagändring 1980 beslutade riksdagen att avskaffa systemet med lagreglerad gästkontroll av svenska medborgare, vilket i sin tur innebar att kraven på landets hotell- och pensionatrörelser att föra gästförteckning försvann.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare