Lärarlegitimation utan undantagsregler

Motion 2012/13:Ub431 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)
SD43

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort möjligheterna till undantag från reglerna om legitimation och betygssättning i fråga om lärarlegitimation.

Motivering

Att det nya legitimationssystemet för lärare kommer att innebära flera fördelar ser vi som mycket troligt, inte minst vad gäller att kvalitetssäkra verksamheterna och öka rättssäkerheten för eleverna. Däremot är vi inte lika säkra på att systemet med legitimation per automatik kommer att leda till en utökad rekryteringsbas. Det återstår fortfarande att se.

Enligt beslut ska endast lärare och förskollärare som har legitimation få anställas utan tidsbegränsning. Trots detta väljer regeringen att undanta flera lärargrupper från kravet på lärarlegitimation.

Det är viktigt att poängtera att ett av huvudmålen med Sverigedemokraternas skol- och utbildningspolitik är att skapa en likvärdig och rättvis skola. Därför är vi mycket tveksamma till att vissa lärargrupper tillåts undervisa utan tidsbegränsning, även i de fall det saknas legitimation.

Vi har förståelse för att det under en övergångsperiod kommer att vara svårt att hitta legitimerade lärare med rätt kompetens inom vissa delar av skolväsendet, inte minst lärare som undervisar i modersmål eller yrkesämne. Att som regeringen valt att göra och bygga in flera undantag i det nya systemet är inte hållbart, då vi ser dessa undantag som ett hot mot den likvärdiga och rättvisa skolan.

Sverigedemokraternas uppfattning är att inga undantag från kravet på legitimation ska tillåtas, annat än under en kortare övergångsperiod; därför menar vi att denna möjlighet ska tas bort.

Vidare är vi starkt kritiska till att lärare i modersmål och yrkesämnen ska få sätta betyg även i de fall det saknas legitimation, av samma skäl som framförs ovan; därför menar vi att även denna möjlighet ska tas bort.

Stockholm den 2 oktober 2012

Richard Jomshof (SD)

Margareta Larsson (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)