Legala vapen för jakt- och skytteändamål

Motion 2016/17:3233 av Beatrice Ask m.fl. (M)

av Beatrice Ask m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att göra det lättare för personer att komma till Sverige på jakt eller tävlingsskytte och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det europeiska vapenpasset och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jakt och målskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil och kan för många till och med avgöra valet av bostadsort.

Enligt Naturvårdsverket så fanns det i Sverige år 2013 nästan 300 000 registrerade jägare. Även det renodlade målskyttet engagerar många och har dessutom en traditionell koppling till totalförsvaret och idrottsrörelsen. Svenska Skyttesportförbundet har cirka 80 000 medlemmar.

Vapen som används i felaktiga syften kan orsaka stor skada. Det är därför väsentligt med klara och tydliga regler, likaväl som att en ordentlig vandelsprövning görs av dem som söker vapenlicens.

Vi driver en klar och tydlig politik som ska leda till en effektivare bekämpning av illegala vapen eller åtkomst av legala vapen för illegala syften. Det innebär att regelverket i vissa fall även skapar inskränkningar för människor som har och ska ha tillstånd att få inneha vapen. Det är därför viktigt att regelverken verkligen uppfyller sitt syfte och att det inte skapas en onödig byråkrati för dem som använder vapen för legala ändamål.

Enhetlig licensprövning inom rimlig tid

Under de senaste åren har handläggningstiderna inom stora delar av polisväsendet blivit oacceptabelt långa. Variationerna inom landet är så pass stora att det inte går att hänvisa till enskilda handläggningssystem. Hösten 2016 uppger polisen att den förväntade handläggningstiden i Polisregion Syd är 20 veckor, medan Polisregion Mitt har en förväntad handläggningstid på mellan fem och sju veckor. Riksdagens ombudsman har i kraftiga ordalag kritiserat detta förhållande. JO påpekar att det är särskilt viktigt att licenshanteringen fungerar eftersom både jägare, skyttar och vapenhandeln direkt drabbas om ansökningarna inte handläggs snabbt och effektivt. För Sveriges vapenhandlare innebär de långa handläggningstiderna att de inte kan ta betalt för sålda vapen och inte heller ta in nya i lagret. Det innebär direkta ekonomiska skador för handlarna.

Därtill tillämpas de samlade regelverken på ett olikartat sätt i landet när det gäller tillståndsgivning, detta är inte acceptabelt. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att minska de långa väntetiderna. Riksdagen har även tillkännagett för regeringen att det måste ske en enhetlig tillämpning inom landet vad gäller licenshantering. Vi kan tyvärr konstatera att problemen kvarstår inom Polismyndigheten.

Digitalt ansökningsförfarande

Riksdagen beslöt, den 27 maj 2015, att tillkännage för regeringen att se till att det införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är integrerat med polisens vapenregister. Beslutet fattades på förslag av ett enigt justitieutskott efter en motion från Alliansen. Regeringen bör snarast efterkomma riksdagens beslut – dels för att det skapar en större samlad kontroll vid eventuella brottsutredningar, dels för att underlätta hanteringen för vapenhandlarna. Riksdagen har även tillkännagett för regeringen att ett digitalt ansökningsförfarande för vapenlicenser ska införas. Ingen av dessa åtgärder har ännu genomförts.

Översyn av det samlade regelverket

Vapen påverkas av den tekniska utvecklingen i likhet med många andra produkter. I dag har vi ett antal särregler för enskilda delar, som exempelvis ljuddämpare, instickspipor etc. Vi menar att det är dags att ta ett samlat grepp över de olika särreglerna och att även se över legaldefinitionerna i lagstiftningen för att få till stånd ett regelverk som är mer anpassat i tiden. Vi vill få till stånd ett regelverk som inte försvårar för jakt- och sportskyttar i onödan. Ett sådant regelverk ska naturligtvis vara utformat på ett sätt som inte gör det möjligt att av olika delar skapa ett nytt vapen med funktioner som man inte har rätt att få licens till.

Regelverket för vapenförvaring

Det är väsentligt att vapen förvaras på ett säkert sätt. Förvaring av det egna vapnet hos en annan person kräver tillstånd. Det är en rimlig ordning. Det kan dock många gånger vara motiverat att förvaring sker på ett annat ställe än i den egna bostaden. Många jägare jagar regelmässigt på andra orter än där man är bosatt. Att vapnet försvaras på ett säkert sätt där jakten sker, i stället för att transporteras över långa avstånd, är en fördel. Det finns anledning att se över regelverket så att fler i denna situation kan få detta tillstånd.

Jaktturism

Sverige har valt att inte erkänna det europeiska vapenpasset. Vi har fortfarande krav på införseltillstånd för alla personer som vill resa till Sverige såväl från EU-länder som från andra länder för att jaga eller bedriva tävlingsskytte. Ett tillstånd kostar 700 kr och tar normalt minst sex veckor att erhålla.

Detta gör att den inre marknaden inom EU försvåras och det blir ibland nästan omöjligt att besöka Sverige för att jaga, i vart fall mer spontant och med kortare varsel. Många kan inte planera månader innan en jaktsäsong när man till exempel vill åka och hälsa på en vän för att jaga. Det är också svårare för företag att erbjuda jakttjänster eftersom det är svårt att ta emot utländska kunder.

Tidigare motiverade Polismyndigheten detta med att man vill göra en vandelsprövning av de personer som reser in i Sverige med vapen. Såvitt känt kan dock inte den svenska polisen utföra kontroller med utländska register för att göra denna bedömning. Detta innebär således att det varken görs någon registerkontroll eller vandelsprövning. Något reellt motiv till kravet på införseltillstånd tycks alltså inte finnas.

När det gäller medborgare från Finland, Norge och Danmark behövs inte något införseltillstånd. Detta har fungerat bra under lång tid och har bl.a. motiverats av de skäl som angivits ovan. Detsamma, fast med krav på EU-vapenpass och inte bara nationellt tillstånd, bör också gälla för bosatta i alla EU:s medlemsstater.

Jägare och skyttar bosatta i samtliga EU:s medlemsstater borde omfattas av samma undantag från kravet på införseltillstånd som alla nordiska länder. Den tullagstiftning som finns med krav på tulldeklaration av samtliga vapen, i syfte att myndigheterna i Sverige ska ha kännedom om vilka vapen som finns i landet, bör anses tillräcklig – den lagstiftningen bör inte ändras.

Beatrice Ask (M)

Krister Hammarbergh (M)

Anti Avsan (M)

Ellen Juntti (M)

Anders Hansson (M)

Pål Jonson (M)

Tina Ghasemi (M)

Mikael Cederbratt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (4)