Lika villkor för skolor

Motion 2012/13:Ub460 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (SD)

av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (SD)
SD50

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lika villkor för fristående och kommunala skolor.

Motivering

Riksdagen har bifallit ett förslag från regeringen om att fristående gymnasieskolor skall ha möjlighet att begränsa mottagandet till en viss utbildning till att avse elever som är i behov av särskilt stöd och vissa elever som utbildningen är speciellt avsedd för (15 kap. 33 § skollagen). Denna möjlighet har sedan tidigare funnits för fristående grundskolor (10 kap. 35 § skollagen). Regeringen menar att fristående gymnasieskolor därmed ska kunna specialisera vissa utbildningar för elever med exempelvis dyslexi, inlärningsproblem eller koncentrationssvårigheter.

Sverigedemokraterna menar att det i grunden är positivt att fristående skolor ges möjlighet att arbeta med elever med särskilt behov av stöd. Det Sverigedemokraterna vänder sig emot är att fristående och kommunala skolor inte verkar på lika villkor med nuvarande lag. Kommunerna har nämligen ingen möjlighet att begränsa mottagandet av elever till vissa grupper, utan måste erbjuda en skola för alla elever. Kommunala skolor är tvungna att anpassa undervisningen efter elevernas behov, detta för att inte exkludera någon elev från undervisningen. Lagen strider sålunda mot principen att fristående och kommunala skolor skall verka på lika villkor.

Sverigedemokraterna menar att utgångsläget måste vara att såväl fristående som kommunala skolor skall vara öppna för alla elever. Samtidigt skall en enskild skola – oavsett om skolan är fristående eller kommunal – ha möjlighet att skapa klasser eller skolor för exempelvis barn med speciella behov. Dessa skall dock vara undantag från regeln, vilket innebär att den huvudman som vill skapa en sådan klass eller skola, och därmed begränsa mottagandet till vissa elevgrupper, skall vara tvungen att söka ett speciellt tillstånd hos Skolinspektionen. Denna princip skall gälla såväl grundskolor som gymnasieskolor, såväl fristående som kommunala skolor.

Sverigedemokraterna föreslår därför att regeringen återkommer med ett nytt förslag i likhet med vad som föreslås i denna motion.

Stockholm den 2 oktober 2012

Richard Jomshof (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)