med anledning av framst. 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter

Motion 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
s61011

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska vidta åtgärder för att stärka redovisningen till riksdagen om vilka effekter som förslagen inom arbetsmarknadspolitiken har på sysselsättning och arbetslöshet.

  2. Riksdagen begär att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med en åtgärdslista över de förstärkningar som har vidtagits för att informera riksdagen om vilka effekter man förväntar sig av olika arbetsmarknadspolitiska förslag.

Motivering

Arbetsmarknadspolitiska insatser syftar till att främja arbetslinjen. En av hörnstenarna i en aktiv socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik är att erbjuda arbetslösa utbildningar och program av hög kvalitet som så snabbt som möjligt leder till arbete. Vi socialdemokrater värnar en aktiv arbetsmarknadspolitik och därför är vi angelägna om att program och andra insatser ska hålla en hög kvalitet och att dessa insatser regelbundet följs upp och utvärderas på ett fullgott sätt.

Vi menar bland annat att ett större inslag av försöksverksamhet kan bidra till att stärka kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna samt att former för systematisk konsekvensanalys och utvärdering av arbetsmarknadspolitiken bör göras regelmässigt i sin helhet. Vi vill därför utveckla former för systematisk uppföljning och utvärdering av arbetsmarknadspolitiken.

Regeringens arbetsmarknadspolitik – ett hafsverk

Under den borgerliga regeringen har stora ingrepp gjorts i arbetsmarknadspolitiken. Antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen har halverats, och det har även blivit svårare för arbetslösa att få tillgång till andra aktiva insatser, exempelvis arbetsplatsförlagd praktik. Samtidigt har den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar trätt i kraft. Nystartsjobb, instegsjobb och nyfriskjobb har införts och arbetslöshetsförsäkringen har försämrats i flera steg. Alla dessa förändringar har genomförts utan att regeringen har bemödat sig med att presentera några analyser av förväntade effekter och utan att acceptabla konsekvensanalyser har genomförts.

Regeringen har också aviserat att de som tvingas lämna jobb- och utvecklingsgarantin utan att ha fått arbete efter 15 månader ska få någon form av varaktig samhällsnyttig sysselsättning. Inte heller här har regeringen presenterat någon analys av förslaget trots att det förmodas träda i kraft under hösten 2008 och beröra ett stort antal personer.

Att regeringen inte redovisar vilka effekter den förda politiken har på sysselsättningen och arbetslösheten har bland annat kritiserats av Riksrevisionen och dess styrelse. Vi delar uppfattningen om betydelsen av att arbetsmarknadspolitiska insatser bereds och utvärderas på ett fullgott sätt och att effekterna som förslagen om åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken har på sysselsättning och arbetslöshet ska redovisas regelmässigt. Exempelvis visar en genomgång av budgetpropositionerna för 2007 och 2008 samt 2007 års ekonomiska vårproposition att regeringens redovisning av antaganden om arbetsmarknadspolitiska effekter är ytterst knapphändig, vilket är oacceptabelt.

De många obesvarade frågorna i de knapphändiga beslutsunderlag som har presenterats för riksdagen riskerar att skada den demokratiska processen. Regeringens bristfälliga beredning och uppföljning av lagförslag på arbetsmarknadspolitikens område, som så påtagligt påverkar många människors livsvillkor, kan leda till minskad rättssäkerhet. Dessutom blir konsekvenserna av regeringens förslag svåra att överblicka och förstå, vilket skapar stor oro och osäkerhet. En utförlig redovisning är viktig för riksdagens beslutsfattande. En sådan redovisning är också betydelsefull för den allmänna medvetenheten om och förståelsen för regeringens förslag och riksdagens beslut.

Kritiken mot regeringens redovisning av arbetsmarknadspolitiken

Riksrevisionens styrelse är kritisk till att regeringen inte bättre informerar riksdagen om vilka effekter den förväntar sig av olika arbetsmarknadspolitiska förslag. Riksrevisionen har granskat om regeringen har redovisat för riksdagen vilka effekter som förslagen om åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken har på sysselsättning och på arbetslöshet. Resultatet av granskningen har tidigare redovisats i rapporten Regeringens redovisning av arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter. Granskningen visar att regeringens redovisning av förväntade effekter är knapphändig trots att Finansdepartementet regelmässigt utför beräkningar av sådana effekter.

Bland annat skriver Riksrevisionen: Prognoser över sysselsättning och arbetslöshet är en viktig del av regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. För dessa prognoser spelar arbetsmarknadspolitiken och dess effekter en viktig roll. Arbetsmarknadspolitiken kan sägas verka genom olika mekanismer som indirekt kan påverka sysselsättningen. Effekterna är emellertid osäkra och svåra att kvantifiera. Det är därför viktigt att regeringen redovisar vilka antaganden som ligger till grund för bedömningen av arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet.1

Styrelsen understryker betydelsen av att regeringen redovisar förväntade effekter av arbetsmarknadspolitiken för riksdagen. En utförlig redovisning är av stor vikt för riksdagens beslutsfattande. En sådan redovisning är också viktig för den allmänna medvetenheten om och förståelsen för regeringens förslag och riksdagens beslut. Styrelsen föreslår att riksdagen ställer krav på att regeringen förbättrar redovisningen i kommande propositioner. 2

Stockholm den 27 maj 2008

Sylvia Lindgren (s)

Lars Lilja (s)

Maria Stenberg (s)

Luciano Astudillo (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Jennie Nilsson (s)

Patrik Björck (s)


[1]

Riksrevisionens granskningsrapport: Regeringens redovisning av arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter (RiR 2008:4).

[2]

RiR:s styrelse beslutade den 14 maj att överlämna en framställning till riksdagen med förslag om att regeringen bör redovisa förväntade effekter av arbetsmarknadspolitiken (2007/08:RRS30).

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-06-04 Bordläggning: 2008-06-09 Hänvisning: 2008-06-10
Yrkanden (4)