med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi103 av Roland Lében (kds)

av Roland Lében (kds)
I motion A249 hemställde undertecknad att riksdagen
skulle besluta om förändringar i reglerna för starta-eget-
bidrag så att även 18- och 19-åringar skulle kunna beviljas
detta stöd.
I arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11
(sedermera AU19) avstyrkte utskottet motionen med
hänvisning till kompletteringspropositionen och till att
''frågan om viss ytterligare utvidgning av starta-eget-
bidraget övervägs inom regeringskansliet''.
I propositionen 1992/93:150 föreslås en anpassning av
medelsberäkningen till den faktiska förbrukningen och
betonas att starta-eget-bidraget måste prioriteras mycket
högt bland de olika åtgärderna. Dock föreslås inte någon
förändring avseende åldersreglerna.
Undertecknad vill därför ånyo framföra det önskvärda i
att förändra reglerna enligt ovan. Det finns t.ex. åtskilliga
exempel på lyckade affärsidéer som har sitt ursprung i
gymnasieskolans satsning Ung företagsamhet. Det framstår
som tämligen meningslöst att dessa ungdomar först ska
tvingas släppa sina idéer och göra en rundvandring via
arbetslöshet, ungdomspraktik m.m. innan man når den
nuvarande kvalificeringsåldern på 20 år.
Starta-eget-bidrag för 18- och 19-åringar bör betraktas
som ett likvärdigt alternativ till ungdomspraktiken.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en ändring i reglerna för starta-
eget-bidrag.

Stockholm den 6 maj 1993

Roland Lében (kds)
Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-05-07 Bordläggning: 1993-05-11 Hänvisning: 1993-05-12
Yrkanden (2)