med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi40 av Mats Lindberg m.fl. (s)

av Mats Lindberg m.fl. (s)
Läkarutbildningen i Umeå
Regeringen föreslår i proposition 1993/94:150 en
minskning av utbildningsuppdraget för det medicinska
området motsvarande 120 intagningsplatser i hela landet
från och med budgetåret 1994/95. Med hänsyn till att det
fortfarande finns vakanser i de fyra Norrlandslänen föreslås
inte någon minskning vid Umeå universitet.
Som underlag för regeringens bedömningar finns en
särskild utredning redovisad i Ds 1994:57. Av denna
framgår tydligt att huvuddelen av de 200 s.k. verkliga
vakanserna i Sverige i början av 1994 fanns i landstingen i
norra sjukvårdsregionen.
Slutsatsen av de i utredningen redovisade
beräkningsalternativen blir bl.a., och vi citerar:
''-- omkring år 2010 ökar pensionsavgångarna bland
läkarna, vilket med nuvarande utbildningskapacitet kan
väntas medföra en minskning av antalet läkare under 65 år.
För att motverka detta kan en utökning av
läkarutbildningen behövas från slutet av 1990-talet.''
Dessa slutsatser stämmer väl med de krav som framförts
av bl.a. samverkansnämnden för norra sjukvårdsregionen
att utöka läkarutbildningen i Umeå för att klara den
långsiktiga läkarförsörjningen till Norrland. Med de kraftigt
ökande pensionsavgångarna en bit in på 2000-talet kommer
bristen på läkare först att uppstå i Norrland och
inlandskommunerna. Därför föreslås att antalet
utexaminationer per år utökas från nuvarande omkring 100
till 130, inom den nationella ram som blir ett resultat av en
total neddragning av läkarutbildningen med 60 platser.
Samverkansnämnden har i olika sammanhang, bl.a.
inför riksdagens socialutskott och utbildningsutskott,
redovisat Norrlandslandstingens långsiktiga behov av 130
utexaminerade läkare per år från Umeå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att tilldela läkarutbildningen vid
Umeå universitet ökade anslag som motsvarar en
utexamination av 130 läkare per år.

Stockholm den 10 maj 1994

Mats Lindberg (s)

Monica Öhman (s)

Britta Sundin (s)

Berit Andnor (s)
Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)