med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson (s) och Roland Larsson (c)

av Göran Magnusson (s) och Roland Larsson (c)
Av regeringens förslag till sänkning av mervärdesskatten
på livsmedel, bil. 7, framgår att sänkningen inte omfattar vin,
sprit, starköl och tobaksvaror. Det är bra. Den nya
skattesatsen föreslås tillämpad från 1 januari 1996.
En alkoholdryck som däremot skulle omfattas av denna
sänkning är folkölet. I CAN:s nyligen publicerade
undersökning om drogutvecklingen på högstadiet visar
CAN på följande rörande folkölet (Skolelevers drogvanor
1994, nr 44). Från åren 1989 till 1994 har följande ökningar
skett av andelen ungdomar som dricker folköl:
Konsumtion av folköl
Kön
Årtal 1989
1994
Pojkar
62 
%
70 %
Flickor
49 %
61 %
Andelen pojkar som dricker fem burkar folköl eller mer
per tillfälle har från samma tid ökat från 21 till 30 procent
och för flickornas del från 6 till 14 procent.
Samtidigt har vid upprepade tillfällen visats, bl.a. genom
Ungdomens Nykterhetsförbund, att butikerna har en slapp
kontroll av åldersgränsen 18 år. Härtill kommer att antalet
försäljningsställen för folköl avsevärt har ökat efter den 1
januari 1995, då tillståndsgivningen för försäljning upphörde
i sin mera restriktiva form.
Enligt vår uppfattning bör således folköl liksom
tobaksvaror ha den högre momssatsen på 25 procent.
Eftersom restaurangerna för serveringstjänster kommer att
ha den högre momssatsen bör samma regel gälla för folkölet.
Det skulle då vara ett bidrag till den restriktiva
alkoholpolitiken och en signal till ungdomarna att samhället
ser med stor oro på den nuvarande utvecklingen.
Regeringen har givit Folkhälsoinstitutet i uppdrag att
upprätta en alkoholpolitisk handlingsplan för att sänka
alkoholkonsumtionen. Det står i överensstämmelse med
WHO-målet att samtliga europeiska stater skall dra ned
konsumtionen fram till år 2000 med minst 25 procent.
Konsumtionen har sjunkit med 0,5 liter mellan åren 1980 och
1993. Fram till år 2000 skall Sverige således än mera
kraftfullt verka för en sänkt alkoholkonsumtion från 1993 års
nivå på 6,22 till 5,22 liter per invånare. Det vore således att
ge fel signaler till allmänheten, om momsen på folköl
sänktes till 12 procent. Redovisningstekniskt kan det ske på
samma sätt som för tobaken. Många större varuhus har andra
varor än livsmedel, som betalas vid samma kassa, varför två
olika skattesatser för momsen likväl måste tillämpas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om bibehållen mervärdesbeskattning av
öl, klass II, s.k. folköl.

Stockholm den 10 maj 1995

Göran Magnusson (s)

Roland Larsson (c)
Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-05-10 Bordläggning: 1995-05-12 Hänvisning: 1995-05-15
Yrkanden (2)