med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi130 av Hans Karlsson och Ann-Marie Fagerström (s)

av Hans Karlsson och Ann-Marie Fagerström (s)
Regeringen föreslår riksdagen besluta att arbetslösheten
halveras till år 2000. För att nå detta mål föreslår regeringen
en rad åtgärder. Ett av de områden regeringen tar upp i
propositionen är invandrarnas situation på arbetsmarknaden.
Invandrarna har en utomordentligt besvärlig situation. Den
blir än värre beroende på den höga arbetslösheten. Ett av de
förslag regeringen här framlägger är att det bör göras en
översyn av lagstiftning mot etnisk diskriminering. Det är bra
och välmotiverat.
Men det finns fler grupper på arbetsmarknaden som har det lika besvärligt.
För personer med funktionshinder är situationen på arbetsmarknaden likartad.
Det behövs liknande åtgärder för den gruppen. Sedan Handikapputredningen
lade sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) har det inte lagts några lagförslag om
hur utvecklingen skall brytas.
Jag har erfarit att en arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementet
arbetar med att ta fram en lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet av
personer med funktionshinder. Såvitt jag har förstått är arbetet med att finna
en lösning långt framskridet. I sysselsättningspropositionen omnämns dock
inget om arbetsgruppen. Det är viktigt för personer med funktionshinder att
också deras situation och möjligheter till likställighet på arbetsmarknaden
uppmärksammas. Ett sådant förslag till lagstiftning bör så snart detta är
möjligt föreläggas riksdagen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av diskrimineringslag i arbetslivet vad
avser personer med funktionshinder.

Stockholm den 19 juni 1996
Hans Karlsson (s)

Ann-Marie Fagerström (s)
Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19
Yrkanden (2)