med anledning av prop. 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland

Motion 1998/99:U17 av Lars Ångström (mp)

av Lars Ångström (mp)
Inledning
WEAG är ett forum för samarbete på
försvarsmaterielområdet mellan de tio medlemsländerna i
Västeuropeiska unionen (VEU) samt Danmark, Norge och
Turkiet. Sedan hösten deltar Sverige, Finland och Österrike i
samarbete som observatörer i WEAG.
I propositionen föreslås bl.a. att riksdagen godkänner Sveriges anslutning
till ett forskningssamarbete med de länder som hör till Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland. Regeringen anser det
angeläget för Sverige att delta i det forskningssamarbete som nu möjliggörs
genom forskningsavtalet SOCRATES. Samarbetet är knutet till VEU.
Negativa konsekvenser för
vapenspridningen
Genom vapenforskningssamarbete främjas en fortsatt
utveckling av nya vapensystem. Risken är uppenbar att nya
högteknologiska vapen som Sverige bidragit att forska fram
kommer att innehålla svenska komponenter eller vara helt
eller delvis tillverkade i Sverige. Med en vapenindustri med
överkapacitet är det uppenbart att exportmarknaden kommer
att vara avgörande för dess överlevnad. Vad en sådan
utveckling får för konsekvenser för den svenska
vapenexportpolitiken eller svensk säkerhetspolitik har inte
utretts.
Enligt Miljöpartiet de grönas mening borde Sverige, istället för att på alla
sätt hålla krigsmaterielindustrin under armarna, avveckla den vapenindustri
som inte längre behövs och där så är lämpligt ställa om till "avrustnings-
industri" för destruktion av t.ex. anti-personella minor, vilket också kan ses
som en säkerhetspolitisk investering. Ytterligare anslutning till olika former
av vapenforskningssamarbeten får enligt vår mening negativa långsiktiga
konsekvenser för Sveriges utrikespolitiska målsättning. Vi avslår därför
regeringens proposition.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1998/99:117 Ett
forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG)
och Finland.

Stockholm den 28 maj 1999
Lars Ångström (mp)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-06-01 Bordläggning: 1999-06-02 Hänvisning: 1999-06-03
Yrkanden (2)