med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD)

av Aron Modig m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet att överklaga ett tillfälligt beslut om, eller en bedömning av, en asylsökandes ålder även för den som inkom med asylansökan före den 1 februari 2017, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp att Migrationsverket, i de fall det behövs, inhämtar uppgifter från socialtjänsten och andra personer som har träffat barnet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att de som har fått beslut om avvisning eller utvisning ska erbjudas en möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning, enligt Riksmedicinalverkets nya metoder, före det att beslutet om avvisning eller utvisning verkställs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås att Migrationsverket ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Om det råder oklarhet om en ensamkommande asylsökande är under 18 år eller inte ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om åldern. Innan ett tillfälligt beslut fattas ska den asylsökande ges tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning. De tillfälliga besluten ska kunna överklagas.

Kristdemokraterna välkomnar och stöder de olika förslagen som syftar till att göra en åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Åtgärderna är viktiga för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att vuxna asylsökande placeras tillsammans med ensamkommande barn men också för att tillförsäkra att de resurser som ska gå till barn inte används till vuxna.

I propositionen föreslås att de nya reglerna ska gälla från den 1 maj och omfatta de personer som sökt asyl efter den 1 februari. Detta kan komma att innebära att en person som inkommit med sin ansökan om asyl före den 1 februari 2017, och som har fått eller får en tillfällig bedömning av åldern, inte får möjlighet att överklaga denna bedömning. Kristdemokraterna anser att möjligheten att överklaga ett tillfälligt beslut om, eller en bedömning av, en asylsökandes ålder bör omfatta alla, oavsett när asylansökan har lämnats in.

Barnombudsmannen och Unicef Sverige anför i sina remissvar att Migrationsverket ska inhämta uppgifter från socialtjänsten och andra personer som har träffat barnet innan verket fattar ett tillfälligt beslut om ålder. Regeringen konstaterar i sitt svar att Migrationsverket ska se till att det finns ett fullgott beslutsunderlag. Precis som hittills kommer Migrationsverket att ha möjlighet att begära in uppgifter från socialtjänsten i enlighet med 17 kap. 1 § UtlL i de fall där det kan anses befogat och kan antas bidra till utredningen. Kristdemokraterna anser att det ankommer på regeringen att följa upp att Migrationsverket inhämtar uppgifter från socialtjänsten och andra personer som har träffat barnet i de fall det behövs.

Inom kort kommer Rättsmedicinalverkets nya metoder för medicinsk åldersbedömning att vara igång. Med anledning av detta beslutade Migrationsverket nyligen att inga nya beslut ska tas i asylärenden där åldern är oklar, innan dess att de nya metoderna för åldersbedömning börjar användas. Kristdemokraterna välkomnar detta, men menar att även ensamkommande som redan fått ett avslagsbeslut på sin asylansökan ska erbjudas möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning, enligt Riksmedicinalverkets nya metoder, före det att en avvisning eller utvisning verkställs

Aron Modig (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Penilla Gunther (KD)

Robert Halef (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-03-10 Granskad: 2017-03-15 Bordlagd: 2017-03-16 Hänvisad: 2017-03-17
Yrkanden (3)