med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Motion 2016/17:3601

av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet att registrera elektroniskt upprättade framtidsfullmakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den enskildes trygghet skulle öka om det fanns möjlighet att i förväg bestämma vem som får fatta beslut i den enskildes ställe om han eller hon inte längre är beslutsförmögen, t.ex. på grund av sjukdom eller skada. Därför har ett långvarigt arbete pågått för att ta fram lagstiftning om s.k. framtidsfullmakter. Arbetet bedrevs under hela alliansregeringens regeringsperiod, och Alliansen välkomnar att det nu föreligger en proposition i ärendet.

Det finns dock aspekter på frågan som propositionen inte löser på ett tillfredsställande sätt. En sådan aspekt är att det inte ges utrymme för den som vill att upprätta en framtidsfullmakt elektroniskt. I stället förutsätts det att fullmakterna ska upprättas på papper.

Detta är inte bara omodernt ur ett digitaliseringsperspektiv, utan det innebär också att man går miste om möjligheten att låta den enskilde, om han eller hon vill det, registrera fullmakten hos en offentlig instans. Möjligheten till elektronisk registrering av framtidsfullmakter skulle kunna säkerställa att dessa fullmakter hålls lätt åtkomliga och att det aldrig uppstår någon risk för att de förkommer eller att det uppstår osäkerhet om huruvida det finns en fullmakt eller ej.

Vi anser därför att den föreslagna lagstiftningen bör kompletteras med bestämmelser som skapar utrymme för registrering av framtidsfullmakter som upprättas elektroniskt. Vi vill understryka att detta ska ses som en möjlighet för den enskilde, inte som ett obligatorium, och att det inte skulle påverka giltigheten av framtidsfullmakter som upprättas på papper.

Robert Hannah (L)

Tuve Skånberg (KD)

Ewa Thalén Finné (M)

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-01-25 Granskad: 2017-01-30 Bordlagd: 2017-01-31 Hänvisad: 2017-02-01
Yrkanden (1)